fbpx

กินยาคุมหมดแผงแล้ว ประจําเดือนไม่มาเพราะอะไร

high-angle-contraceptive-water-table_23-2149093754

กินยาคุมหมดแผงแล้ว ประจําเดือนไม่มาเพราะอะไร

หมอ ควรตรวจสอบการกินยาคุม ว่ากินอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้าลืมกินยาคุมก็ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้หากมีเพศสัมพันธ์ หรือหากกินยาคุมมาเป็นเวลานานบางยี่ห้อ อาจทำให้ผนังมดลูกบาง จนไม่สามารถหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนได้ ควรจะพบแพทย์ปรึกษาการปรับเปลี่ยนยี่ห้อของยาคุม

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

มี FANPAGE Facebook และ YouTube ของ สวท หลายคน ส่งคำถามเข้ามาถามว่า มีเพศสัมพันธ์ในช่วงโควิด 19 จะติดเชื้อหรือไม่ คำถามนี้ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. อาจา…
การวางแผนครอบครัว หมายถึง การที่คู่สมรสปรึกษาหารือกันเพื่อวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูก ถ้าตกลงกันว่าจะไม่มีลูกหรือจะหยุดมีลูกแล้วจะคุมกำเนิดด้วยวิ…