สวท ดำรงความเป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไม่แสวงหากำไรเพื่อผลทางธุรกิจ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง รวมทั้งไม่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดย
  1. ยึดมั่นในการดำเนินงานตามวิถีทางประชาธิปไตย ตามหลักธรรมาภิบาล

  2. ยึดมั่นว่าการดำเนินงานด้วยวิธีอาสาสมัครจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะสนับสนุนให้งานประสบผลสำเร็จและส่งผลต่องานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์โดยรวม

  3. ยึดมั่นว่าสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ รวมถึงการวางแผนครอบครัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน

  4. ยึดมั่นว่าเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน รัฐบาล และองค์กรต่าง ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์

  5. ยึดมั่นว่าความสมดุลของจำนวนประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถในการผลิตและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความผาสุก ความเจริญทางเศรษฐกิจ และสันติสุขของมวลมนุษย์