เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่าน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 (2564-2568) ในวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ …
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอขอบคุณ คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 16 ( 2560 – 2564 ) ที่ทุ่มเทแรงกาย  เสียสละเวลา เ…
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.น…
โดยสมาคมฯ จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 51 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564…
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง เปิดบริการ 3 วัน คือ วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดีปิดบริการวันพุธและวันศุกร์ เปิดปกติ คลินิกเวชก…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการอนามัยเจริญพันธุ์  มีแผนที…