สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เปิดที่ทำการแห่งใหม่ คลินิก เวชกรรม สวท เชียงราย พัฒนางานแผนครอบครัวในพื้นที่ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ  ลดปัญหาท้องไม่พร้อม เชียงราย – วันที่ 29 เมษายน 2566 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดงานเปิดที่ทำการคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ณ อาคารคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และเป็นสถานพยาบาลให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัว ลดปัญหาท้องไม่พร้อมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ คณะกรรมการ สวท และ องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สภ.เมืองเชียงราย  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เชียงราย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงราย  และมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ดำเนินงานครอบรอบปีที่ 53 และได้เปิดที่ทำการ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย แห่งใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัวแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ หากวางแผนครอบครัวดีจะช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ กล่าวว่า อนามัยมัยการเจริญพันธุ์ เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในทุกพื้นที่ สวท ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของสมาคมฯ ในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว ให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อให้ประชากรสามารถดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดการตั้งครรภภ์ไม่พร้อม ตลอดจนเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ตามความต้องการ ซึ่งสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทยมายาวนานกว่า 53 ปี เราจึงได้ดำเนินงานพัฒนาคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ซึ่งเป็นสถานพยาบาลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว ให้มีความทันสมัย  ปลอดภัย มีมาตรฐาน และจัดการบริการที่เป็นมิตรต่อผู้เข้ารับบริการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย “นอกจากคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย จะมีบริการด้านการวางแผนครอบครัวแล้ว สิ่งสำคัญคือเราอยากให้คลินิกแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกัน นอกจากนี้แล้วภาครัฐเองพยายาม ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สมาคมฯเองได้ผลักดันและมีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของเรา เราคาดหวังให้คลินิกแห่งนี้มีบริการที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของทุกคน”     สำหรับ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงาน91/4-5 หมู่ 22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เปิดให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และวางแผนครอบครัว ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถโทรปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการ 053 713 090 รายละเอียดเพิ่มเติมคลินิกเวชกรรม สวท จำนวน 9 แห่ง ทางเว็บไซด์ สวท  www.ppat.or.th…
ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวดัชนียา รัตนศิริ นายปรเมศวร์ มณีรัตน์ และ นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร กรรมการเยาวชนสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สวท องค์กรพันธมิตรและอาสาสมัครของสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม International Planned Parenthood Federation (IPPF Charter and Rebrand Meeting and Consultation) ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมีบุคคลสำคัญจาก IPPF เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย Ms. Kate Gilmore, PIPPF Board of Trustees , Dr. Alvaro Bermejo, IPPF Director General และ IPPF Member Association โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องค่านิยมหลักที่ IPPF ควรมีในฐานะที่เป็นองค์กรระดับโลก ผ่านกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภายใต้หัวข้อ “คุณอยากให้ฮีโร่ในงานอนามัยเจริญพันธ์เป็นอย่างไร” นอกจากนี้ ยังมีคณะวิทยากรจาก IPPF สำนักงานใหญ่ เข้าร่วมงาน ได้แก่ Mina Barling, Director External Relations Division…
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับชาวญี่ปุ่น โดยการประสานงานจากบริษัท มัตซึนากะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในไทยและญี่ปุ่น โอกาสในการรับดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ช่องทางการรับผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น เข้ารับบริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศไทย และการจัดบริการนำร่องของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ…
เมื่อวันที่ 24, 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ จากทุกพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แปลงแผนยุทธศาสตร์ สวท ปี 2566 – 2571 ให้เป็นแผนปฏิบัติการ สวท และยังได้รับเกียรติจาก นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียนสมาคมฯ นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ กรรมการ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย กรรมการ และ นายปรเมศวร์ มณีรัตน์ กรรมการเยาวชน ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ฯ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ให้เจ้าหน้าที่ สวท ทุกคน ได้ร่วมกันทำความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ สวท ปี 2566 – 2571…
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดปทุมธานี นำโดยคุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาoโครงการทั้งกระบวนการ แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย หน่วยบริการสุขภาพและสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา และร่วมวางแผนการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในแต่ละสถาบันการศึกษา ซึ่งมีองค์กรภาคีเครือข่ายโครงการและภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 3 กุมภาพันธ์ 2566 )คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ นำโดยคุณวรัญญา ประเสริฐ เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส พร้อมคณะทำงาน กำลังให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่1 ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้ วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในแบบต่างๆ โดยเฉพาะการได้ฝึกวิธีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และการได้เรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน ณ วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีรัตนโกสินทร์ หลักสี่กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวขนิษฐา ฟองจามร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ให้การต้อนรับคณะวิทยากรในครั้งนี้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ ดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดสนใจกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่เพจ FUN FACT HIV…
บ่ายวันนี้ ( 2 กุมภาพันธ์ ) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ สวท พ.ศ. 2566 – 2571 ฉบับสมบูรณ์ โดยมี รศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียนสมาคมฯ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร กรรมการ นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ กรรมการ นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น กรรมการ นางสาวดัชนียา รัตนศิริ กรรมการเยาวชน และดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ เป็นผู้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ สวท ฯ ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สวท สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมก่อนที่จะมีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ สวท ฉบับปี พ.ศ. 2566 – 2571 อย่างเป็นทางการโดยเร็วนี้ ซึ่งสาระสำคัญของแผนฯฉบับนี้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยอย่างรอบด้าน…