คณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2564-2568

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ
1. ศาสตรจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ดำรง เหรียญประยูร
2. ศาสตรจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
3. ศาสตรจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน
4. ศาสตรจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
5. ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์
6. ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์
7. นางพรรษชล บุญคง
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ
9. นายวิเชียร เนียมน้อม กรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ กรรมการสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
2. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เจอราลด์ เจ. คอสต์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. นายแพทย์อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ดร.กนกวรรณ ตั้งจิตนุสรณ์ อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
1. แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร กรรมการสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
2. พลเรือตรี นายแพทย์ วศิน บำรุงชีพ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมนารมณ์
3. แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษากรมอนามัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ กรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสตรีและเยาวชน
1. นายอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสตรีและเยาวชน / ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ กรรมการสมาคมฯ
5. นางสาวดัชนียา รัตนศิริ กรรมการเยาวชน สมาคมฯ
6. นางสาวอินทรดารา เชื่องดี กรรมการเยาวชน สมาคมฯ
7. นายปรเมศวร์ มณีรัตน์ กรรมการเยาวชน สมาคมฯ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการจัดการสมาชิกและอาสาสมัคร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ เลขาธิการ สมาคมฯ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการจัดการสมาชิกและอาสาสมัคร
2. นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตกรรมการสมาคมฯสมัยที่ 15 และ 16
3. นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. นที ศรีสวัสดิ์ รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. นายรวิณ วริณชลาณัย เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม /อดีตกรรมการเยาวชนสมาคมฯ
6. นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น กรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบัญชี ทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบัญชี ทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. รองศาสตร์จารย์ เรือเอก นายแพทย์มานพชัย ธรรมคันโท กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย อดีตเหรัญญิกสมาคมฯสมัยที่ 16
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจารี ปรียานนท์ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถิติ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธุ์ อดีตผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริการทางคลินิก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา ภัทราชัย กรรมการสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริการทางคลินิก
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์ กรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเครือข่ายและการสื่อสารองค์กร
1. นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยฯ (THAIPBS)
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
3. นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
4. นายสมชาย แกมทอง นักจัดรายการวิทยุ อดีตผู้อำนวยการ สำนักการเผยเพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ สวท
5. นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร กรรมการเยาวชนสมาคมฯ