คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2568

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการ