fbpx

ประจำเดือนไม่มา เริ่มกินยาคุมตอนไหน

i-know-unaware-perplexed-young-asian-woman-spreads-palms-sideways-has-no-idea-what-dressed-casual-t-shirt-looks-sadly-thinks-how-act-troublesome-situation_273609-31121

ถ้าประจำเดือนไม่มาจะเริ่มกินยาเม็ดคุมกำเนิดตอนไหนหรือต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน

หมอ ถ้าประจำเดือนยังไม่มาสิ่งแรกคือควรจะตรวจปัสสาวะดู เพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าประจำเดือนไม่มาควรคิดถึงภาวะการณ์ตั้งครรภ์ ถ้าเกิดตรวจปัสสาวะแล้วขึ้นขีดเดียวสามารถเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดได้เลย แต่ต้องทานให้สม่ำเสมอ

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

ไทรอยด์เป็นพิษสามารถมีลูกได้หรือไม่ ควรปฏิบัติอย่างไร หมอ ควรรักษาอาการไทรอยด์เป็นพิษก่อน เพราะว่าถ้าไทรอยด์ยังทำงานเยอะ ทำงานมากโอกาสที่จะตกไข่ตามปกติไม่ค่อยมี…
10 เหตุผลต่อไปนี้ที่ทำให้นิสัยการกินของคนท้องต้องเปลี่ยนไประหว่างตั้งครรภ์ เพราะกระเพาะอาหารต้องมีการเปลี่ยนแปลง ลำไส้ต่าง ๆ ถูกเบียด ร่างกายคุณแม่ต้องการสารอาห…