fbpx

ประจำเดือนไม่มา เริ่มกินยาคุมตอนไหน

i-know-unaware-perplexed-young-asian-woman-spreads-palms-sideways-has-no-idea-what-dressed-casual-t-shirt-looks-sadly-thinks-how-act-troublesome-situation_273609-31121

ถ้าประจำเดือนไม่มาจะเริ่มกินยาเม็ดคุมกำเนิดตอนไหนหรือต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน

หมอ ถ้าประจำเดือนยังไม่มาสิ่งแรกคือควรจะตรวจปัสสาวะดู เพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าประจำเดือนไม่มาควรคิดถึงภาวะการณ์ตั้งครรภ์ ถ้าเกิดตรวจปัสสาวะแล้วขึ้นขีดเดียวสามารถเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดได้เลย แต่ต้องทานให้สม่ำเสมอ

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

เปลี่ยนยาคุมแล้วประจําเดือนมาสองครั้งต่อเดือนผิดปกติหรือไม่ หมอ มีความเป็นไปได้เพราะการเปลี่ยนยาคุมฮอร์โมนอาจไม่เท่ากัน ควรใจเย็นๆ กินยาคุมอย่างสม่ำเสมอ แล้วสัง…
หมอ ประจำเดือนมาเกิน 7 วัน ออกมาแล้วเป็นลิ่มเป็นชิ้น เป็นก้อนเยอะๆ สีไม่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติ สีดำหรือสีคล้ำมักเกิดมากจากเลือดค้างอยู่ในช่องคลอดนาน เมื…