fbpx

ฝากครรภ์ที่ไหนดี ในช่วงโควิด-19

Sideways shot of attractive young brunette female in last month of pregnancy sitting on bed in brightly lit room dressed in striped shirt and tabk top, stroking her tummy, singing song to her baby

ฝากครรภ์ที่ไหนดี ในช่วงโควิด-19

หมอ หน่วยบริการทางสาธารณสุขทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัยตำบล ได้ทั้งหมด เพราะการฝากครรภ์จะเน้นในเรื่อง การตรวจร่างกาย เจาะเลือด การตรวจอัลตราซาวด์ ซึ่งหน่วยบริการพื้นฐานสามารถที่จะทำได้ และควรเลือกสถานที่ฝากครรภ์ให้ใกล้บ้าน เพราะหากเกิดปัญหาฉุกเฉินที่เกี่ยวกับสูติศาสตร์การตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 จะได้เข้ารับการปรึษาได้ง่าย เพราะการมารวมกันที่โรงพยาบาลใหญ่ๆ บางครั้งอาจไม่สะดวกในช่วงนี้ เพราะจะมีคนไข้ที่เข้ามาตรวจและรับการรักษาโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

กินยาคุมหมดแผงแล้ว ประจําเดือนไม่มาเพราะอะไร หมอ ควรตรวจสอบการกินยาคุม ว่ากินอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้าลืมกินยาคุมก็ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้หากมีเพศสัมพันธ…
หมอ ประจำเดือนเป็นเลือดไม่ดี ควรออกจากตัวไปเยอะๆ เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะบางครั้งในภาวะที่ประจำเดือนมามาก จะทำให้เกิดภาวะซีดโลหิตจาง หรืออาจมีก้อนเนื้อง…