สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม
รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่าย : งานบัญชี การเงินฯ
จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีทั่วไป บัญชีเงินเดือน การจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำบัญชีทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของงบดุล งบรายได้-ค่าใช้จ่าย จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานการเงิน และรายงานสถานะการเงินต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และแหล่งทุนต่าง ๆ  จัดทำงบการเงินประจำปี
 2. จัดทำบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ใเป็นปัจจุบัน นำส่งข้อมูลการจ่ายเงินเดือน และเงินกองทุน สงเคราะห์เจ้าหน้าที่ สวท ให้แก่ธนาคาร นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือกองทุนอื่น ๆ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทำบัญชีทุกประเภทภาษีและทะเบียนคุมต่าง ๆ เพื่อให้งานด้านบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและสามารถตรวจสอบได้
 4. จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีที่เป็นมาตรฐาน
 6. รวบรวม จัดเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านบัญชี
 7. วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 8. ศึกษา ติดตามเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 9. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯ
 10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาบัญชีหรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี
 3. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ

 


 

ผู้สนใจ  สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นางสาวศุภมาศ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : adminbkk@ppat.or.th , suphamas.h@ppat.or.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ

ฝ่าย : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านหอมลำดวน
จำนวน 4 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้รับบริการ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม จากพยาบาลผู้ดำเนินศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ช่วยจัดเตรียมเครื่องมือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานช่วยเหลือ ดูแลผู้รับบริการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอาบน้ำ การให้อาหารทั้งการป้อนอาหารหรือการให้อาหารทางสายยาง การช่วยพยุงเดิน การพลิกตะแคงตัว ช่วยดูดเสมหะและช่วยเหลือนการทำกิจกรรมกลุ่มเป็นต้น
 2. สอน แนะนำ ให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการและญาติ ตามหลักวิชาการที่ได้รับการมอบหมาย รวมถึงตามสมรรถนะและบทบาทหน้าที่
 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในชุมชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 4. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯ
 5. แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ รวมถึงการขยายงานบริการด้านผู้สูงอายุและอนามัยการเจริญพันธุ์ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กของกระทรวงศึกษาธิการ 840  ชั่วโมงหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (PN)  หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สบส กระทรวงสาธารณสุข (CA)  หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 840 ชั่วโมง กระทรวงศึกษาธิการ (NA)
 2. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ

 


 

ผู้สนใจ  สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นางสาวศุภมาศ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : adminbkk@ppat.or.th , suphamas.h@ppat.or.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พยาบาล

ฝ่าย : คลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 07/11/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยแพทย์ รับผิดชอบงานพยาบาลภายใต้การกำกับ ดูแล ของแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ให้การตรวจรักษาในเบื้องต้น จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์
 2. สังเกต วิเคราะห์อาการของโรค ให้การช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน บันทึกผลการวิเคราะห์อาการ และรายงานให้แพทย์ทราบ
 3. ให้บริการเวชภัณฑ์/อุปกรณ์คุมกำเนิด รวมถึงการจัดหา จัดซื้อ เบิกจ่าย ตรวจสอบคุณภาพ และจำนวนเวชภัณฑ์/อุปกรณ์คุมกำเนิด
 4. จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ จัดทำสถิติเกี่ยวกับประวัติของผู้รับบริการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 5. แนะนำ ให้การปรึกษาแก่ผู้มารับบริการ เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพอื่น ๆ
 6. ติดต่อ ประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในชุมชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 8. เป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
 9. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับ และสนับสนุนงานของสมาคมฯ
 10. แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ รวมถึงการขยายงานบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
 11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวีชาชีพ
 2. มีความรู้หรือประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 3. มีความรู้และทักษะในการใช้งานเครื่องอัลตราซาวด์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

 


 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภูมิภาค (ภาคเหนือ)  เลขที่ 200 / 3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000  โทรศัพท์ 053- 249-406  หรือทางอีเมล์  fpnp@ppat.or.th  และสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ : Care Assistant

ฝ่าย : งานปฏิบัติการ งานบริการผู้สูงอายุ
จำนวน 4 อัตรา
ประกาศวันที่ 18/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้รับบริการตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม จากพยาบาลผู้ดำเนินการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ช่วยจัดเตรียมเครื่องมือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานช่วยเหลือ ดูแลผู้รับบริการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอาบน้ำ การให้อาหารทั้งการป้อนอาหารหรือการให้อาหารทางสายยาง การช่วยพยุงเดิน การพลิกตะแคงตัว ช่วยดูดเสมหะและช่วยเหลือในการทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น
 2. สอน แนะนำ ให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการและญาติ ตามหลักวิชาการที่ได้รับการมอบหมาย รวมถึงตามสมรรถนะและบทบาทหน้าที่
 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในชุมชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 4. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับ และสนับสนุนงานของสมาคมฯ
 5. แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ รวมถึงการขยายงานบริการด้านผู้สูงอายุและอนามัยการเจริญพันธุ์
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงศึกษาธิการ 420  ชั่วโมง หลักสูตรบริบาลหรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA)
 1. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 2. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : adminbkk@ppat.or.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นักวิจัยและพัฒนาโครงการ

ฝ่าย : งานวิจัยและพัฒนาโครงการ
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 12/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และการรายงานการจัดทำข้อเสนอโครงการ การระดมทุนและการแสวงหาแหล่งทุน  ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการระดมทรัพยากรจากแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบายแผนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของสมาคมฯ
 2. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ และประชากรศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้ข้อมูลและคำปรึกษา กับส่วนงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อส่งแหล่งทุน
 4. สำรวจ รวบรวมข้อมูลแหล่งทุน และพัฒนาพันธมิตร เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและเงินทุน
 5. สร้างเครือข่ายกับองค์กร ภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับ และสนับสนุนงานของสมาคมฯ
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิจัย สถิติ  สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี
 4. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 5. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดงานได้ดี
 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

 


 

ผู้สนใจ   สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : adminbkk@ppat.or.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุคลินิกแพทย์ทางไกล

ฝ่าย : คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 12/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของคลินิก เก็บรักษา นำส่ง และจ่ายเงิน รวมถึงการบันทึกข้อมูลและการรายงานการให้บริการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับรายรับ-จ่ายของคลินิก เก็บรักษาเงิน เพื่อนำฝากธนาคาร และจัดทำรายงานการเงิน
 2. ดูแลการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์/อุปกรณ์คุมกำเนิด เก็บรักษา และจัดทำรายงาน
 3. ดูแล จัดหา เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิกแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 4. ให้การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารออนไลน์
 5. ลงทะเบียนและทำบัตร OPD ผู้มารับบริการ โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารออนไลน์ รวมถึงผู้มารับบริการด้วยตนเอง
 6. ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินเข้าก่อนเบิกยาส่งให้ผู้รับบริการ
 7. ดำเนินการจัดส่งยาตามใบสั่งจ่ายยาในแต่ละวันพร้อมบันทึกเลขพัสดุและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ รวมถึงการติดตามในระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 8. สรุปจำนวนผู้รับบริการและรายรับจากการให้บริการ (Telemedicine) พร้อมทำรายงานสรุปยอดในแต่ละวัน
 9. บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานการบริการของคลินิกแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ทุกสิ้นเดือน
 10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
 2. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงานเป็นอย่างดี
 3. รักงานบริการ มีความสามารถในการสื่อสารในระดับดี
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม
 5. หากมีประสบการณ์โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

ประกันสังคม และประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

 


 

ผู้สนใจ  สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : adminbkk@ppat.or.th , Yongyuth.s@ppat.or.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : Senior Technical Lead, AAP (Advocacy, Accountability and Partnership)

ฝ่าย : Asia Pacific Hub (Location:Kuala Lumpur)
หมดเขตวันที่ 28/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

OVERVIEW

Family Planning 2030 (FP2030) is a global partnership of governments, civil society, multilateral organizations, donors, private sector, and researchers committed to supporting the rights of women and girls who wish to use contraception. Our vision is a future where women and girls everywhere have the freedom and ability to lead healthy lives, make their own informed decisions about using contraception and having children, and participate as equals in society and its development.

 

Since our founding in 2012, much has been achieved, but more remains to be done. The global family planning community agreed that the gains of the last nine years should be sustained by extending this pivotal partnership. Through a global consultation, stakeholders from around the world provided their input on the future of family planning. Together, the community created a shared vision for 2030 that builds on progress achieved to date, adapts the partnership in response to the lessons of the first nine years and positions us to achieve the future women and girls around the world are asking for.

 

The FP2030 Support Network will include five regional hubs: North, West and Central Africa; East and Southern Africa; Asia and the Pacific; and Latin America and the Caribbean, and North America and Europe, led by an Executive Director who reports to the Governing Board. Each hub will be headed by a Managing Director supported by a small team. The hubs will be hosted by NGOs in five cities where the hubs will be located. The creation of these regional hubs is the key element of FP2030’s new structure, which will be put in place in 2022.

 

Each Managing Director reports to the FP2030 Executive Director who will lead the coordination and management of the Support Network. The Executive Director and the Managing Directors will work as an Executive Leadership Team to ensure that the vision and goals of the FP2030 partnership are fulfilled, and that momentum towards new commitments is maintained.

 

IPPF-ESEAOR has been selected to host the FP2030 Asia Pacific Regional Hub beginning 2022.

 

Job Overview

The Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships reports to the Managing Director. This position oversees and implements the Hub’s work around advocacy, accountability, and partner relations, including civil society engagement and engagement with non-FP partners, faith partners, private sector partnerships, and regional bodies.

 

WORKING RELATIONSHIPS

Reporting to the Managing Director, the Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships will work closely with the rest of the Asia Pacific Hub team. S/He will also collaborate closely with FP2030’s Director, Advocacy and Partnerships, located in the North America & Europe (NAE) Hub, and with the NAE Hub’s Managers on Strategic Partnerships; and Advocacy & Accountability.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

MAJOR TASKS & RESPONSIBILITIES

Regional Advocacy and Accountability

 • Support the design and implementation of a regional advocacy and accountability strategy based on the FP2030 global advocacy framework and, in close coordination with country civil society partners and focal points, and with the FP2030 Advocacy and Partnerships team, including developing and executing appropriate regional strategies when needed.
 • Elevate the regional family planning agenda and ensure high-level political engagement and momentum around FP2030 commitments.
 • Develop and lead the implementation of the region’s civil society engagement strategy.
 • Coordinate closely with the Hub’s Manager, Communications and with the North America & Europe Communications team to implement a regional advocacy communications strategy and to support implementation of FP2030’s global advocacy communications strategy within the region.
 • Work closely with the data team in rolling out evidence-based advocacy and accountability strategies.
 • Support and nourish regional advocacy, including building and nurturing alliances with advocacy coalitions and other family planning partners and stakeholders.
 • Contribute to the development of relevant regional resources around advocacy.
 • Support the development and implementation in the region of an FP2030 learning agenda that documents and assesses accountability approaches and activities employed by FP2030 countries over the first two years of the FP2030 partnership.
 • Support the development of an FP2030 accountability dashboard that captures regional trends.
 • Support country accountability efforts, including providing and brokering technical assistance to countries in the region as they implement their accountability efforts an ensuring cross-country, cross-regional learning exchanges, and best practices.

 

Engagement with Partners and Stakeholders, and External Relations

 • Develop and implement regional strategies for long-term relationship building with partners and other non-governmental stakeholders, aligned with the FP2030 Vision Framework and with a focus on integrating family planning and sexual and reproductive health (SRH) with other health and development sectors such as gender, humanitarian, climate change and related sectors.
 • Develop and implement a regional strategy for country commitment mobilization including connecting with non-state actors in the family planning and other health and development sectors within the region, including the private sector, to build relationships, share information, and mobilize commitments to FP2030.
 • Effectively manage non-state actor commitment maker relationships, including outreach to new and existing commitment makers, including supporting the self-reporting process for these commitment makers.
 • Seek opportunities to advance and operationalize rights-based family planning (RBFP), including for youth and other underrepresented groups in global development, humanitarian, health, and gender agendas, particularly with a diversity, equity, inclusion, and justice lens.

 

Programmatic Oversight

 • Collaborate with civil society and youth focal points, consultants, and other staff as needed to advance advocacy and partnerships work across the region.
 • Provide regular updates on the progress of advocacy, accountability, and partnerships work in the region, including to FP2030 Senior Leadership; draft content for reports to funders, Senior Leadership, and key external stakeholders as needed.

 

Staff Management

 • Serve as line manager and supervisor to the Hub’s Manager, Communications.

 

Other Relevant Duties:

 • Perform any other tasks assigned by the Line Manager

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

EDUCATION & QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s degree in public policy, public health, international development, communications, or other directly related field, or equivalent standard of education.
 • Master’s degree in public policy, public health, international development, communications, or other directly related field, or equivalent standard of education preferred.

 

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES

 • Demonstrable advocacy skills.
 • At least 7-8 years of professional experience at the national or international level, with project management, advocacy and coalition building, and strategic communications expertise.
 • Experience in working with multi-stakeholder partnerships.
 • Knowledge of and familiarity with international or regional reproductive health/FP partnerships
 • Excellent attention to detail.
 • Strong oral, written, editorial and presentation skills.
 • Team player with adaptable and pragmatic approach to work, able to work independently as well as with a team.
 • Strong time management and prioritization skills and the ability to meet deadlines and deliver objectives on time despite time constraints and pressure situations.
 • Excellent organization skills, capable of delivering objectives independently.
 • Ability to think strategically and help drive projects from inception to implementation.
 • Excellent interpersonal skills and cultural competencies.
 • Excellent writing, editing, communications, and research capabilities.
 • Strong analytical and writing skills with advanced knowledge of and proficiency in the MS Office Suite (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
 • Written and spoken fluency in English (professional fluency in another language is an asset).
 • Willingness to travel (up to 20%).

 

PERSONAL COMPETENCE

 • Politically astute with a good understanding of the bigger picture, culturally sensitive and diplomatic.
 • Enthusiastic and motivated about FP2030’s vision, mission and values.
 • Commitment to community and civil society engagement including the meaningful participation of marginalized communities.

 

Application

Applications are particularly encouraged from women and from people with disabilities. FP2030 values equity-centred leadership and commits to furthering its racial and social justice values and commitments by integrating them into the organizational culture and weaving them into its global partnership work.

The above is intended to describe the general content of and requirements for performance of the position responsibilities.  It is not to be construed as an exhaustive statement of essential functions, responsibilities or requirements nor meant to exclude other duties as assigned.


Interested applicant needs to send a CV and cover letter to Pauziah Ali at pali@ippf.org

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : Senior Operations and Administrative Officer

ฝ่าย : Asia Pacific Hub (Location:Kuala Lumpur)
หมดเขตวันที่ 28/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

OVERVIEW

Family Planning 2030 (FP2030) is a global partnership of governments, civil society, multilateral organizations, donors, private sector, and researchers committed to supporting the rights of women and girls who wish to use contraception. Our vision is a future where women and girls everywhere have the freedom and ability to lead healthy lives, make their own informed decisions about using contraception and having children, and participate as equals in society and its development.

 

Since our founding in 2012, much has been achieved, but more remains to be done. The global family planning community agreed that the gains of the last nine years should be sustained by extending this pivotal partnership. Through a global consultation, stakeholders from around the world provided their input on the future of family planning. Together, the community created a shared vision for 2030 that builds on progress achieved to date, adapts the partnership in response to the lessons of the first nine years and positions us to achieve the future women and girls around the world are asking for.

 

The FP2030 Support Network will include five regional hubs: North, West and Central Africa; East and Southern Africa; Asia and the Pacific; and Latin America and the Caribbean, and North America and Europe, led by an Executive Director who reports to the Governing Board. Each hub will be headed by a Managing Director supported by a small team. The hubs will be hosted by NGOs in five cities where the hubs will be located. The creation of these regional hubs is the key element of FP2030’s new structure, which will be put in place in 2022.

 

Each Managing Director reports to the FP2030 Executive Director who will lead the coordination and management of the Support Network. The Executive Director and the Managing Directors will work as an Executive Leadership Team to ensure that the vision and goals of the FP2030 partnership are fulfilled, and that momentum towards new commitments is maintained.

 

IPPF-ESEAOR has been selected to host the FP2030 Asia Pacific Regional Hub beginning 2022.

 

Job Overview

The post-holder will be tasked for the smooth office operations including logistical, human resource and financial support to all of the FP 2030 Asia Pacific Hub personnel.

 

WORKING RELATIONSHIPS

Reporting to the Managing Director, the Senior Operations & Administration Officer will work closely with the rest of the Hub team. They will also collaborate closely with the Executive Directorate and with the Director, Finance and Grants, and other relevant staff members across the Support Network.   A dotted line to the Director of Operations of the hosting organization will be established for smooth coordination of work and support.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

MAJOR TASKS & RESPONSIBILITIES

Administration (65%)

 • Provide logistical and administrative support to the Managing Director, including managing scheduling and calendar, meeting set up and logistics, and appropriate follow-up after events.
 • Provide logistical and administrative support to the Hub team, including supporting meeting set up and logistics.
 • Coordinate with other Operations and Administrative staff members or relevant contacts within the Support Network regional hubs to ensure cross team collaboration, communication, and appropriate flow of day-to-day activities
 • Connect with NAE Hub and Executive Directorate team members as appropriate to ensure that the Hub team has access to FP2030 resources, systems, tools, and information, troubleshooting as needed. This may include supporting Hub access to FP2030’s Sharepoint system, Salesforce resources, and FP2030 email account as well as other shared resources.
 • As directed by the Managing Director, provide support as needed, to include: conducting research, drafting and producing materials, taking notes during meetings or calls, and ensuring meeting follow-up.
 • Coordinate travel arrangements for the Managing Director; support travel arrangements for the Hub team.
 • Support Managing Director in preparing credit card reports, expense reports, and other needed reporting; support these areas as needed for the rest of the Hub team.
 • Contribute to and coordinate Hub reporting to FP2030, including content for funder reports and reporting to FP2030’s Senior Leadership Team. Provide support to the Hub team on special projects as needed.

 

Operations (35%)

 • Support the development and execution of contracts and other business agreements for the Hub team, working closely with the hub host. Support executing FP2030 and hub host requirements around agreements, working closely with the hub host’s Finance and Contracts staff and with the Managing Director.
 • Support and help to document required due diligence, in alignment with all FP2030 and hub host policies, for vendors, partners, and other relationships.
 • Support the processing and tracking of payments to Hub vendors, working closely with the hub host and with the Hub team.
 • Collaborate with the Director, Finance and Grants and their team to ensure that expenses are being tracked in keeping with FP2030’s policies and funder requirements and to troubleshoot any issues as needed, including connecting with the hub host’s Finance team.
 • Provide support to Hub team members to ensure that they understand and are compliant with hub host and FP2030 financial procedures, including around travel spending and expense reimbursements.
 • Ensure that all Hub team members take all trainings required by FP2030, including trainings around safeguarding, in addition to all trainings required by the hub host; support and troubleshoot any issues that arise regarding accessing or attending trainings.
 • Support financial reporting processes as appropriate, under the direction of the hub host’s Finance team and FP2030’s Director, Finance and Grants.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

EDUCATION & QUALIFICATIONS

Bachelor’s degree required

 

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES

 • 3+ years of professional experience in administration, operations, logistics, project management, or a related field.
 • An interest in and passion for global health, family planning, reproductive health, international development, or women’s rights issues strongly desired.
 • Experience in international affairs and development and/or knowledge of the international nonprofit sector is desirable.
 • Strong writing and communication skills.
 • Knowledge of and experience with MS Office Suite (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). Strong Excel skills required.
 • Strong attention to detail and demonstrated excellence working in a fast-paced environment.
 • Strong professional interpersonal skills and diplomacy.
 • Very strong organizational skills and attention to detail.
 • Team player with adaptable and pragmatic approach to work, able to work independently as well as with a team.
 • Strong time management and prioritization skills and the ability to meet deadlines and deliver objectives on time despite time constraints and pressure situations.
 • Written and spoken fluency in English (professional fluency in another language is an asset).
 • Willingness to travel (up to 20%).

 

PERSONAL COMPETENCE

 • Politically astute with a good understanding of the bigger picture, culturally sensitive and diplomatic.
 • Enthusiastic and motivated about FP2030’s vision, mission and values.

 

Application

Applications are particularly encouraged from women and from people with disabilities. FP2030 values equity-centred leadership and commits to furthering its racial and social justice values and commitments by integrating them into the organizational culture and weaving them into its global partnership work.

The above is intended to describe the general content of and requirements for performance of the position responsibilities.  It is not to be construed as an exhaustive statement of essential functions, responsibilities or requirements nor meant to exclude other duties as assigned.


Interested applicant needs to send a CV and cover letter to Pauziah Ali at pali@ippf.org

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : Managing Director, FP2030 Asia Pacific Hub

ฝ่าย : Asia Pacific Hub (Location:Kuala Lumpur)
หมดเขตวันที่ 28/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

OVERVIEW

Family Planning 2030 (FP2030) is a global partnership of governments, civil society, multilateral organizations, donors, private sector, and researchers committed to supporting the rights of women and girls who wish to use contraception. Our vision is a future where women and girls everywhere have the freedom and ability to lead healthy lives, make their own informed decisions about using contraception and having children, and participate as equals in society and its development.

 

Since our founding in 2012, much has been achieved, but more remains to be done. The global family planning community agreed that the gains of the last nine years should be sustained by extending this pivotal partnership. Through a global consultation, stakeholders from around the world provided their input on the future of family planning. Together, the community created a shared vision for 2030 that builds on progress achieved to date, adapts the partnership in response to the lessons of the first nine years and positions us to achieve the future women and girls around the world are asking for.

 

The FP2030 Support Network will include five regional hubs: North, West and Central Africa; East and Southern Africa; Asia and the Pacific; and Latin America and the Caribbean, and North America and Europe, led by an Executive Director who reports to the Governing Board. Each hub will be headed by a Managing Director supported by a small team. The hubs will be hosted by NGOs in five cities where the hubs will be located. The creation of these regional hubs is the key element of FP2030’s new structure, which will be put in place in 2022.

 

Each Managing Director reports to the FP2030 Executive Director who will lead the coordination and management of the Support Network. The Executive Director and the Managing Directors will work as an Executive Leadership Team to ensure that the vision and goals of the FP2030 partnership are fulfilled, and that momentum towards new commitments is maintained.

 

IPPF-ESEAOR has been selected to host the FP2030 Asia Pacific Regional Hub beginning 2022.

 

WORKING RELATIONSHIPS

The Managing Director is responsible for the smooth, effective and efficient operations of FP2030 in Asia Pacific and for the FP2030 staff within the Asia Pacific Hub. Reporting to the Executive Director, the Managing Director is accountable for delivering on FP2030’s strategic objectives and program activities in the region. The Managing Director has a dotted-line internal reporting line to the Regional Director of IPPF-ESEAOR, the selected hosting organisation which has fiduciary oversight for the hub and acts as Employer and provides administrative support for the successful functioning of the hub.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

MAJOR TASKS & RESPONSIBILITIES

 1. Strategic Planning and Management
 • Provide strategic direction to the partnership in the region for the advancement of family planning policies, programs and financing.
 • Ensure regional program is in line with regional needs and gaps in family planning, harnessing the uniqueness of the region to cultivate program excellence
 • Oversee and actively cultivate coordination among regional and country partners to meet FP2030 commitments and towards fulfilling 2030 Sustainable Development Goals.
 • Manage the budget and workplan for the Regional Hub, working closely with the hub host organization and with FP2030’s Executive Director and ensuring that both align with all policies and requirements of the hub host organization and have approval by FP2030’s Executive Director.
 • Keep up to date of new trends in the FP field and develop partnerships for advocacy and accountability work, helping identify gaps in regional networking or the potential to develop new approaches wherever possible.
 • Oversee and ensure the smooth flow of information for the region, including meeting deadlines and ensuring the correct internal procedures are followed.

 

 1. External Relations/Stakeholder Management
 • Convene and organize regional meetings for commitment-making countries in the region and ensure proper follow up and deliverables are met.
 • Oversee the tracking and reporting of commitments of regional partners and the members of the Champions Group.*
 • Serve as spokesperson and representative for FP2030 in the region and highlight FP2030’s work.
 • Build and manage constructive relationships with key partners including the core convening organizations as well as other key stakeholders.
 • Participate in the development and implementation of the partnership’s global communications, branding, and advocacy and accountability strategy.
 • Work with partners and to respond to gaps and challenges identified by countries for FP2030 progress.
 • Manage FP2030 coordination and cultivate internal working relationships with key contacts within the regional host organisation/fiduciary agency to provide appropriate programmatic, operational, and financial support.
 • Handle special projects as required to advance partnership objectives.
 • Intentionally and proactively contribute to building a more equitable and inclusive partnership that reflects and advances FP2030’s deep commitment to diversity, equity, and inclusion.

*Champions are advocates and policymakers who come from global, regional, national or sub-national levels with expertise, influence and interest in the vision framework of FP2030. Champions make an annual commitment to advance the goals of FP2030

 

III. Resource Mobilisation

 • Continual mapping of opportunities for FP2030 to engage with strategic investors for FP in the region.
 • Development liaison for funders interested in investing in Family Planning in the region, particularly those from the donor engagement group.
 • Identify opportunities for business development according to the set strategy for the region and for the technical areas situated in the region.
 • Serve as spokesperson and representative for FP2030 in the region and highlight FP2030’s work.

 

IV.  Financial Management and Administration

 • Working with FP2030’s Business Development team, oversee FP2030 fundraising and partnership development in the region, i.e. stewarding donors, developing proposals, and managing reporting.
 • In coordination with the hub host organization’s finance and administration team:

monitor expenditures against the Hub’s annual budget; and

manage contracts with external resources and service providers.

 • Provide monitoring and evaluation support and tracking of relevant fiscal data towards FP2030 country commitments.

 

V.  Staff Management

 • Leadership and day-to-day management of FP2030 operations at the Regional Hub; oversee internal systems and operations with an eye toward future needs and budget realities.
 • Manage, monitor and evaluate the performance and workflow of employees.
 • In coordination with the hub host organization’s administration and human resources teams, recruit, hire and manage FP2030 staff and consultants for the region. Ensure that staff and contractors reflect the full diversity of people the partnership is committed to serve.
 • Facilitate a supportive working environment in which every staff member’s talent, potential, and skills are maximized.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

EDUCATION & QUALIFICATIONS

 • Master’s degree in Public Health, Public Policy, International Development, Business Administration, Economics or related field, or equivalent standard of education.

 

PROVEN ABILITIES

 • Significant exposure to international development, global health and preferably in family planning/sexual and reproductive health.
 • Entrepreneurial individuals with exceptional staff and office management experience and at least 10 years’ professional senior experience.
 • Proven track record in managing large projects and experience in budget planning and oversight.
 • Experience in working with multi-stakeholder partnerships including donors, bi-lateral partners, multi-lateral agencies, developing countries and civil society organizations.
 • Experience in supervising staff.
 • Able to work effectively within the context of significant intra-regional travel.

 

SKILLS

 • Ability to lead a regional team and to develop effective working relationships with national and regional partners. The job holder will be expected to exercise considerable ingenuity and tact in applying guidelines to unique and different settings, as the work is highly complex and can be challenging.
 • Ability to provide leadership for partnership design and strategic FP advocacy planning; and, apply this knowledge to advance commitments in the region; strong skills with interpretation of FP data and monitoring indicators for the hub’s own success.
 • Strong interpersonal and communication skills, ability to deal effectively and efficiently with high-level stakeholders in a professional setting.
 • Knowledge and field experiences in Family Planning/Reproductive Health and Women’s Health programs. Knowledge of adolescent and youth programs and especially girls’ health programs, is a plus.
 • An advocate who is credible in a range of settings including at governmental level, and with donors and staff.
 • Ability to build and maintain strong relationships and team working across the Regional Hubs and with other stakeholders.
 • Sound organizational management skills to support operational plans that are monitored and evaluated regularly.
 • Strong analytical and writing skills with advanced knowledge of and proficiency in the MS Office Suite (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
 • Written and spoken fluency in English required.

 

PERSONAL COMPETENCE

 • Politically astute with a good understanding of the bigger picture, culturally sensitive, diplomatic and ability to influence.
 • Enthusiastic and motivated about FP2030’s vision, mission and values.
 • Commitment to community and civil society engagement including the meaningful participation of marginalized communities.
 • Rights-based and gender-sensitive

 

Application

Applications are particularly encouraged from women and from people with disabilities. FP2030 values equity-centred leadership and commits to furthering its racial and social justice values and commitments by integrating them into the organizational culture and weaving them into its global partnership work.

The above is intended to describe the general content of and requirements for performance of the position responsibilities.  It is not to be construed as an exhaustive statement of essential functions, responsibilities or requirements nor meant to exclude other duties as assigned.


Interested applicant needs to send a CV and cover letter to Pauziah Ali at pali@ippf.org

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : Manager, Youth and Adolescent Partnerships

ฝ่าย : Asia Pacific Hub (Location:Kuala Lumpur)
หมดเขตวันที่ 28/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

OVERVIEW

Family Planning 2030 (FP2030) is a global partnership of governments, civil society, multilateral organizations, donors, private sector, and researchers committed to supporting the rights of women and girls who wish to use contraception. Our vision is a future where women and girls everywhere have the freedom and ability to lead healthy lives, make their own informed decisions about using contraception and having children, and participate as equals in society and its development.

 

Since our founding in 2012, much has been achieved, but more remains to be done. The global family planning community agreed that the gains of the last nine years should be sustained by extending this pivotal partnership. Through a global consultation, stakeholders from around the world provided their input on the future of family planning. Together, the community created a shared vision for 2030 that builds on progress achieved to date, adapts the partnership in response to the lessons of the first nine years and positions us to achieve the future women and girls around the world are asking for.

 

The FP2030 Support Network will include five regional hubs: North, West and Central Africa; East and Southern Africa; Asia and the Pacific; and Latin America and the Caribbean, and North America and Europe, led by an Executive Director who reports to the Governing Board. Each hub will be headed by a Managing Director supported by a small team. The hubs will be hosted by NGOs in five cities where the hubs will be located. The creation of these regional hubs is the key element of FP2030’s new structure, which will be put in place in 2022.

 

Each Managing Director reports to the FP2030 Executive Director who will lead the coordination and management of the Support Network. The Executive Director and the Managing Directors will work as an Executive Leadership Team to ensure that the vision and goals of the FP2030 partnership are fulfilled, and that momentum towards new commitments is maintained.

 

IPPF-ESEAOR has been selected to host the FP2030 Asia Pacific Regional Hub beginning 2022.

 

Job Overview

The role of youth and civil society partners are critical in the new FP2030 partnership model at the global, regional, and country levels. Importantly, FP2030’s ways of working are shifting away from prior, more passive framings such as “meaningful youth engagement,” into an approach that intentionally positions youth and civil society partners as essential to FP2030’s work and to the partnership’s success. The Manager, Youth and Adolescent Partnerships will be responsible for ensuring that youth partners are valued, supported, and serve as key collaborators at the regional level.

The Manager, Youth and Adolescent Partnerships reports to the Managing Director. This position serves as the lead for the Hub’s partnership with youth partners in the region, including collaboration with focal points.

 

WORKING RELATIONSHIPS

Reporting to the Managing Director, the post holder will work closely with the rest of the Hub team. S/He will also collaborate closely with FP2030’s Senior Advisor, Adolescents & Youth, with FP2030’s Director, Advocacy & Partnerships, and with Officer, Youth Partnerships teams at all Hubs.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

MAJOR TASKS & RESPONSIBILITIES

 • Drive and support the recruitment, retention, capacity building, and engagement of country-based youth Focal Points.
 • Seek out opportunities to increase partnership with youth and with youth-led organizations at the regional level and at the country level, and youth and youth-led organization’s participation throughout the Commitment process.
 • Organize and support FP2030 events and other opportunities to advance youth partnerships; identify opportunities to advance youth partnership within FP2030 events, collaborating closely with the Country Engagement Advisors and with the rest of the Regional Hub team.
 • Identify opportunities for FP2030’s youth partners in the region to participate in regional and global engagements – including FP2030 global engagements – and support their participation.
 • Working in collaboration with other Officers, Youth Partnerships and with the Senior Advisor, Adolescents & Youth, develop and establish a learning agenda for FP2030 to better document and assessment how to ensure adolescents and youth are seen as central to partnership efforts.
 • Organize trainings and other skill-building sessions for FP2030 staff on equitable partnership approaches, as appropriate.
 • Work with the FP2030 Senior Advisor, Adolescents & Youth and with technical partners to connect youth-led organizations and others seeking to advance youth partnership in the region with technical and advisory support.
 • Lead in implementing FP2030’s operational guidance for working with young people at the regional level and at the regional hub.
 • Participate in the development of FP2030’s adolescents & youth strategy and drive the implementation of that strategy in the region.
 • As relevant, identify opportunities to share success stories or other content from youth partners in the region, and collaborate with the Manager, Communications to share these stories.

 

Other relevant duties:

 • Perform any other tasks assigned by the Managing Director.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

EDUCATION & QUALIFICATIONS

Bachelor’s degree or equivalent standard of education required, in public health, public policy, international development, business administration, economics, or other directly related field. Master’s degree preferred.

 

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES

 • At least 5 years of professional experience in global health, family planning, reproductive health, international development, or a related field – including experience with project management, advocacy, and coalition-building expertise.
 • Professional knowledge of and experience with the policy and programming landscape around providing quality contraceptive services to youth and adolescents strongly preferred.
 • Experience building and sustaining strong partnerships with youth partners.
 • Clearly held value and demonstrated experience in working with young people collaboratively, equitably, and intentionally.
 • Ability to think strategically and drive project implementation. Project management expertise with an ability to move projects forward from inception to implementation to completion.
 • Prior experience working in one or more of the countries in this regional portfolio preferred (see attached list of countries within this regional portfolio).
 • Experience in working with multi-stakeholder partnerships including governments, donors, multi-lateral agencies, developing countries and civil society organizations.
 • Excellent writing, editing, communications, and research capabilities, with advanced knowledge of and proficiency in the MS Office Suite (OneNote, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Strong critical thinking, decision-making, and project management skills.
 • Team player with adaptable and pragmatic approach to work, able to work independently as well as with a team.
 • Strong time management and prioritization skills and the ability to meet deadlines and deliver objectives on time despite time constraints and pressure situations.
 • Ability to think strategically and help drive projects from inception to implementation.
 • Excellent interpersonal skills and cultural competencies.
 • Written and spoken fluency in English (professional fluency in French would be a plus).

 

PERSONAL COMPETENCE

 • Politically astute with a good understanding of the bigger picture, culturally sensitive and diplomatic.
 • Enthusiastic and motivated about FP2030’s vision, mission and values.

 

Application

Applications are particularly encouraged from women and from people with disabilities. FP2030 values equity-centred leadership and commits to furthering its racial and social justice values and commitments by integrating them into the organizational culture and weaving them into its global partnership work.

The above is intended to describe the general content of and requirements for performance of the position responsibilities.  It is not to be construed as an exhaustive statement of essential functions, responsibilities or requirements nor meant to exclude other duties as assigned.


Interested applicant needs to send a CV and cover letter to Pauziah Ali at pali@ippf.org

สวัสดิการ

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงาน 

พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการได้ที่

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900