สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม
รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT Support

ฝ่าย IT Support
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 27/02/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้บริการติดตั้ง ลงโปรแกรม ซ่อมแซมดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ระบบ Internet,   Security Hardware, Software , Network  รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์จอภาพและอุปกรณ์สำรองไฟ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ให้บริการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบ Hardware, Software, Network, OS
 2. ติดตั้ง ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้
 3. ติดตั้งลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
 4. ติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาระบบ Network, Server (Windows, Linux) Computer
 5. สามารถซ่อมโน้ตบุ๊ค, ปริ้นเตอร์, มอนิเตอร์ได้
 6. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิก และ Internet ได้
 7. มีความรู้เรื่องระบบ Network / ดูแลระบบ Network
 8. ให้คำแนะนำการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ
 9. ปรับปรุงการดำเนินงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาระบบ
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support  ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 4. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศได้ดี

ตำแหน่ง พยาบาล คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่

ฝ่าย คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 08/01/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิกและนอกคลินิกเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา และให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. เตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อม เช่น จัดซื้อ เบิก-จ่าย ตรวจสภาพอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
 2. งานเวชระเบียน ทำประวัติคนไข้ บันทึกสิ่งผิดปกติรายงานแพทย์
 3. ให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว / ให้บริการคุมกำเนิด
 4. เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจรักษา
 5. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
 6. ส่งต่อคนไข้และติดตามผลการรักษา
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
 2. มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
 3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 5. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง พยาบาลประจำคลินิกเวชกรรม กทม.

ฝ่าย คลินิกเวชกรรม กทม.
จำนวน 2 อัตรา
ประกาศวันที่ 12/12/2019

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา และให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. เตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อม เช่น จัดซื้อ เบิก-จ่าย ตรวจสภาพอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
 2. งานเวชระเบียน ทำประวัติคนไข้ บันทึกสิ่งผิดปกติรายงานแพทย์
 3. ให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว / ให้บริการคุมกำเนิด
 4. เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจรักษา
 5. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
 6. ส่งต่อคนไข้และติดตามผลการรักษา
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
 2. มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
 3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 5. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ

ฝ่าย ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 18/11/2019

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ทำรายงานการประชุม/อบรม ทำหนังสือเชิญวิทยากรและหน่วยงานภายนอก จัดทำแผนกิจกรรม
 2. ทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรค  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานในการพัฒนาโครงการ ติดตามหนุนเสริม
 4. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 2. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 5. มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน / ติดตาม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงาน 

พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการได้ที่

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900