** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน สิ่งที่จำเป็นและต้องเตรียมในการสมัคร คือ ข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, เอกสารแสดงตัวตนอื่น ๆ จัดเตรียมเป็นไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์เอกสาร (jpg, png, pdf, doc, ppt)

ตำแหน่ง*
ต้องการเงินเดือน*
ข้อมูลส่วนตัว
ภาษาไทย
ชื่อ*
นามสกุล*
ภาษาอังกฤษ
Name*
Last Name*
รูปถ่ายผู้สมัคร
*เฉพาะ file .jpg หรือ .png ขนาดไม่เกิน 6 MB เป็นภาพจตุรัสเท่านั้น
Maximum file size: 6 MB
เพศ*
อายุ*
สัญชาติ*
เชื้อชาติ*
วัน/เดือน/ปี เกิด*
ศาสนา*
น้ำหนัก
ส่วนสูง
ชื่อบิดา*
ชื่อมารดา*
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
อีเมล*
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
สถานภาพการสมรส
ชื่อคู่สมรส
อายุ
บุตร
เรียงตามลำดับอายุ
ชื่อ
เพศ
อายุ
เคยป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุรุนแรงในระยะ 2 ปีที่แล้วบ้างไหม*
ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่*
ท่านอาศัยอยู่ใน*
ท่านเคยถูกปลอดออกจากงานหรือไม่*
ข้อมูลการศึกษา
สถาบัน*
ชื่อสถาบัน*
วุฒิที่ได้รับ*
ปีที่เริ่ม-จบ/ระยะเวลา*
วิชาเอก*
กิจกรรมระหว่างการศึกษา
ท่านได้รับทราบ / ชักชวน / มาสมัครงานจากช่องทางไหน / ใคร *
สนใจเรียนต่อ*
พูดภาษาอะไรได้บ้าง*
เขียนภาษาอะไรได้บ้าง*
ประวัติการทำงาน
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ชื่อหน่วยงานที่ว่าจ้าง
ตำแหน่ง
เหตุที่ออก
เงินเดือน
ท่านสามารถใช้
เครื่องพิมพ์ดีด*
เครื่องคอมพิวเตอร์*
โปรแกรม
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ผู้อ้างอิง
ผู้อ้างอิงหรือสอบถามที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับท่าน (ไม่ใช่ญาติหรืออดีตผู้ว่าจ้าง)
ชื่อ*
สถานที่ทำงาน*
หมายเลขโทรศัพท์ *
กรณีเร่งด่วน
บุคคลที่สมาคมฯ จะติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ชื่อ*
ที่อยู่*
หมายเลขโทรศัพท์ *
สมาคมฯ จะสอบถามเกี่ยวกับตัวท่านไปยังอดีตผู้ว่าจ้างของท่านได้หรือไม่*
ท่านต้องยื่นใบลาต่อนายจ้างปัจจุบันล่วงหน้ากี่วัน
ถ้าต้องการกรอกข้อความเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของท่านโปรดใช้ที่ว่างข้างล่างนี้
หลักฐานประกอบการสมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน
ไฟล์
Maximum file size: 6 MB
สำเนาทะเบียนบ้าน
(เฉพาะ file jpg, png, pdf, doc, ppt ขนาดไม่เกิน 6 MB เท่านั้น)
ไฟล์
Maximum file size: 6 MB
ใบรับรองแพทย์
(เฉพาะ file jpg, png, pdf, doc, ppt ขนาดไม่เกิน 6 MB เท่านั้น)
ไฟล์
Maximum file size: 6 MB
หลักฐานทางทหาร
(เฉพาะ file jpg, png, pdf, doc, ppt ขนาดไม่เกิน 6 MB เท่านั้น)
ไฟล์
Maximum file size: 6 MB
หลักฐานการศึกษา
(เฉพาะ file jpg, png, pdf, doc, ppt ขนาดไม่เกิน 6 MB เท่านั้น)
ไฟล์ 1
Maximum file size: 6 MB
ไฟล์ 2
Maximum file size: 6 MB
ใบอณุญาติขับขี่รถยนต์ - จักรยานยนต์
(เฉพาะ file jpg, png, pdf, doc, ppt ขนาดไม่เกิน 6 MB เท่านั้น)
ไฟล์ 1
Maximum file size: 6 MB
ไฟล์ 2
Maximum file size: 6 MB
ผลงาน, CV, Resume
(เฉพาะ file jpg, png, pdf, doc, ppt ขนาดไม่เกิน 6 MB เท่านั้น)
ไฟล์ 1
Maximum file size: 6 MB
ไฟล์ 2
Maximum file size: 6 MB