fbpx

สวท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทียบระดับระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์

DSC07531

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 สิงหาคม )  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การเทียบระดับระบบคุณภาพ (Benchmarking ) ระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยมีคุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการฯ คุณณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต คณะวิทยากร ตลอดจนผู้บริหารและตัวแทน สถานสงเคราะห์เด็ก 5 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี  เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC07538-1200x800.jpg
TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสงกำเนิดมี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้อ…
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียนสมาคมฯ นำคณะกรรมการ ได้แก่ นายศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ นางสาวอินทรดารา เชื่องดี แ…