9 คลินิค สวท ทั่วประเทศ

ตารางเปิด-ปิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วันหยุดปิดบริการเปิดบริการ
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน ,ปิ่นเกล้า ,อุบลราชธานี ,หาดใหญ , ภูเก็ต20 - 22 ก.พ.6723 ก.พ.67
คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ ,เชียงราย ,ลำปาง ,ขอนแก่น19 - 22 ก.พ.6723 ก.พ.67
วันมาฆบูชา และวันหยุดชดเชย24 - 26 ก.พ.6727 ก.พ.67

โครงการปัจจุบัน

คลินิก สวท เวชกรรม10 แห่ง ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง (ดินแดง บางเขน และปิ่นเกล้า) ภาคเหนือ 3 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง)
คลินิก สวท เวชกรรม10 แห่ง ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง (ดินแดง บางเขน และปิ่นเกล้า) ภาคเหนือ 3 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง)

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการงานบุคคล

จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 06/02/2024

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำร่างนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม เช่น การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง,การวางแผนการบริหารงานบุคคล , การจ้างงาน , ระบบค่าจ้างและค่าตอบแทน , การส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน
  เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรในปัจจุบันและต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 2. จัดทำแผนด้านการจัดการงานบุคคล , ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายคุณภาพและการจัดการด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
 3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สวท เพื่อดึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กร
 4. จัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงาน ( Work Flow) ให้เหมาะสมกับการทำงานขององค์กร
 5. บริหารจัดการเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ (Key Performance Indicator : KPI) มีการวัดผลด้วยความโปร่งใส เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ สมรรถภาพ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน การจ้างงาน วิเคราะห์ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
 7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานบุคคลต่างๆ ขององค์กรให้มีมาตรฐาน และรวมถึงจัดทำระบบพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ มากยิ่งขึ้น
 8. ริเริ่มนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้ในองค์กร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. 2. มีความรู้ ความชำนาญ เรื่องการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
 3. มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างน้อย 5 ปี สามารถพัฒนาและประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
 4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการ

สวัสดิการ

ค่าครองชีพ , ค่ารักษาพยาบาล , ประกันสังคม , ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

 


 

ผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320
ต่อ123 (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail: adminbkk@ppat.or.th, suphamas.h@ppat.or.th หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ (Project Manager : PM)

ฝ่าย : สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดตาก
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 20/12/2023

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฎิบัติงานในฐานะผู้บริหารจัดการโครงการ รับผิดชอบการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ประสานงานกับหน่วยงานรับทุนรองและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 3. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ
 4. รับผิดชอบงานรณรงค์สาธารณะต่างๆ
 5. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสรวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อ
  ผู้ประสานงานโครงการ
 6. รวบรวมและจัดทำรายงานการเงินรายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้ประสานงานโครงการ
 7. ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. เข้ารับการอบรมความรู้พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนกับภาคีอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
 9. เป็นวิทยากรและเป็นผู้ปฏิบัติงานในการอบรม การประชุมในพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในโครงการและตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาอุปสรรคตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการ
 11. ร่วมงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นในการติดตามและประเมินผลโครงการ
 12. พัฒนางานทางวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ
 13. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการดำเนินการของเจ้าหน้าที่โครงการให้เป็นไปตามกระบวนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาโทด้านสุขภาพ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 2. เพศ ชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
 6. มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

 


 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ถนนวิภสวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (ฝ่ายบุคคล)  หรือทาง E-mail: adminbkk@ppat.or.th, suphamas.h@ppat.or.th และสมัครงานออนไลน์ได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนงานและประเมินผล

ฝ่าย : แผนงานและประเมินผล
จำนวน 2 อัตรา
ประกาศวันที่ 28/09/2023
หมดเขตวันที่ 05/02/2024

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน การจัดทำแผนงาน ประเมินผล และการรายงานผล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการของสมาคมฯ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ประสาน จัดทำแผนงาน งบประมาณในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 2. เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูล ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 3. ศึกษา ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงาน
 4. ให้คำปรึกษากับส่วนงานต่าง ๆ ในด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแผนที่กำหนด
 5. ดำเนินการร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการจัดหาทุน
 6. งานเอกสารของส่วนงานแผนงานและประเมินผล
 7. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯ
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 2. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 3. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดงานได้ดี
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

 


 

ผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ123 (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail: suphamas.h@ppat.or.th และสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป