9 คลินิค สวท ทั่วประเทศ

โครงการปัจจุบัน

การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Officer : PO)

ฝ่าย : สวท ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 02/05/2023
หมดเขตวันที่ 25/05/2023

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฎิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่โครงการรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนปฎิบัติการและรายงานผลการปฎิบัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. วางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัคร
 2. ดูแลติดตามการทำงานของอาสาสมัคร
 3. ติดตามและรวบรวมรายงานเสนอต่อผู้จัดการภาคสนาม
 4. จัดทำรายงานการดำเนินงานรายเดือนรายไตรมาสเสนอต่อผู้จัดการภาคสนาม
 5. ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตามแผน และตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เข้ารับการอบรมความรู้พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนกับภาคีอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในโครงการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. เป็นวิทยากรและเป็นผู้ปฎิบัติงานในการอบรม การประชุมและการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในโครงการและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการภาคสนาม
 8. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาอุปสรรคตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการ
 9. ร่วมงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นในการติดตามและประเมินผลโครงการ
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการภาคสนาม

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีด้านสุขภาพ และสาธารณสุขศาสตร์
 2. เพศ ชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
 6. มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

 


 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สำนักงานภาคเหนือ) เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์  053-249-406  หรือทาง E-mail : fpnp.ppat@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ (Project Manager : PM)

ฝ่าย : สวท ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 02/05/2023
หมดเขตวันที่ 25/05/2023

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฎิบัติงานในฐานะผู้บริหารจัดการโครงการ รับผิดชอบการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ประสานงานกับหน่วยงานรับทุนรองและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 3. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ
 4. รับผิดชอบงานรณรงค์สาธารณะต่างๆ
 5. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสรวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อ
  ผู้ประสานงานโครงการ
 6. รวบรวมและจัดทำรายงานการเงินรายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้ประสานงานโครงการ
 7. ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. เข้ารับการอบรมความรู้พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนกับภาคีอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
 9. เป็นวิทยากรและเป็นผู้ปฏิบัติงานในการอบรม การประชุมในพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในโครงการและตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาอุปสรรคตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการ
 11. ร่วมงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นในการติดตามและประเมินผลโครงการ
 12. พัฒนางานทางวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ
 13. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการดำเนินการของเจ้าหน้าที่โครงการให้เป็นไปตามกระบวนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาโทด้านสุขภาพ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 2. เพศ ชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
 6. มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

 


 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สำนักงานภาคเหนือ) เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์  053-249-406  หรือทาง E-mail : fpnp.ppat@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นักวิจัยและพัฒนาโครงการ

ฝ่าย : งานวิจัยเเละพัฒนาโครงการ
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 25/04/2023

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่นักวิจัยและพัฒนาโครงการ รายงานตรงกับผู้จัดการวิจัยและพัฒนาโครงการ ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และรายงานวิจัย แสวงหาแหล่งทุนและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบายแผนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของสมาคมฯ
 2. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศและประชากรศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้ข้อมูลและคำปรึกษากับส่วนงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. สำรวจ รวบรวมข้อมูลแหล่งทุน และพัฒนาพันธมิตร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 4. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อส่งแหล่งทุน
 5. สร้างเครือข่ายกับองค์กร ภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิจัยสังคม สถิติ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 2  ปี
 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี
 4. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 5. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดงานได้ดี

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ

 


 

ผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ123 (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail: adminbkk@ppat.or.th, suphamas.h@ppat.or.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป