9 คลินิค สวท ทั่วประเทศ

ตารางเปิด-ปิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง

ประจำเดือน เมษายน 2567

วันหยุดปิดบริการเปิดบริการ
วันจักรี และวันหยุดชดเชยวันจักรี4-6 เม.ย.677 เม.ย.67
วันสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์12-16 เม.ย.6717 เม.ย.67

โครงการปัจจุบัน

“โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์  โดยความร่วมมือของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสื่อสารและจัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกร
“โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์  โดยความร่วมมือ

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : พยาบาล

ฝ่าย : คลินิก เวชกรรม สวท ลำปาง
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 10/04/2024

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยแพทย์ รับผิดชอบงานพยาบาลภายใต้การกำกับ ดูแล ของแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ให้การพยาบาลและดูแลผู้รับบริการตามแผนการรักษาของแพทย์ จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ ในคลินิกเวชกรรม สวท
 2. สังเกต วิเคราะห์อาการของโรค ให้การช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน บันทึกผลการวิเคราะห์อาการ และรายงานให้แพทย์ทราบ
 3. ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว ได้แก่ การจ่ายเวชภัณฑ์ / อุปกรณ์คุมกำเนิด รวมถึงการจัดหา จัดซื้อ เบิกจ่าย ตรวจสอบคุณภาพและจำนวนเวชภัณฑ์ / อุปกรณ์คุมกำเนิด
 4. จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ จัดทำสถิติเกี่ยวกับประวัติของผู้รับบริการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 5. แนะนำ ให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพอื่น ๆ
 6. ติดต่อ ประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในชุมชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 8. เป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
 9. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุน งานของสมาคมฯ
 10. พัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ รวมถึงจัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
  ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
 11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวีชาชีพ
 2. มีความรู้หรือประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 3. มีความรู้และทักษะในการใช้งานเครื่องอัลตราซาวด์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สำนักงาน
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

 


 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สำนักงานภาคเหนือ) หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ (สำนักงานภาคเหนือ) เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์  053-249-406  และทาง E-mail : fpnp.ppat@gmail.com  หรือสามารถสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่าย : งานบัญชี การเงินฯ
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 15/03/2024

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานการเงิน เก็บรักษา นำส่ง จ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานการรับและจ่ายเงิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านรายรับ

 1. รับเงินรายได้ทุกประเภท รับคืนเงินทดรองจ่าย และนำเงินเข้าบัญชี
 2. จัดทำใบสำคัญรับ สรุปรายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชี ทำรายงานยอดเงินคงเหลือของบัญชี เงินฝากธนาคาร
 3. โอนเงินกิจกรรม และเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่
 4. รวบรวมใบสำคัญจ่ายที่จ่ายเงินแล้ว เพื่อนำส่งเจ้าหน้าที่บัญชี
 5. ตรวจสอบรายงานการให้บริการทางการแพทย์ของคลินิก สวท เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
 6. จัดทำเอกสารรายงานรายรับ ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะการเงินเป็นรายเดือน

ด้านรายจ่าย

 1. จัดทำใบสำคัญจ่าย เช็คสั่งจ่าย สรุปรายละเอียดการทำเช็คสั่งจ่าย
 2. รับผิดชอบวงเงินสดย่อย
 3. ตรวจสอบหลักฐานการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
 4. รับผิดชอบการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร พร้อมทั้งนำส่ง

ด้านทั่วไป

 1. ศึกษา ติดตามเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในสายงาน
 2. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

 


 

ผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-9412320 ต่อ 123 (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : suphamas.h@ppat.or.th และสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมฯ ด้านการต่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์

ฝ่าย : งานบริหาร
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 01/03/2024
หมดเขตวันที่ 12/04/2024

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ดูแลงานการต่างประเทศระหว่าง สวท และหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งงานวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศ และงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ดูแล ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 2. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสาน การรายงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ
 3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึกสรุปรายงานการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและเป็นฐานข้อมูลของสมาคมฯ
 4. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจราจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
 5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 6. กำกับ ดูแล จัดทำข้อมูล ข่าวสาร เผยแพร่แก่บุคคลและหน่วยงานต่างประเทศ และส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน สวท
 7. ดูแลเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาต่างๆของสมาคมฯ กับต่างประเทศ
 8. อำนวยความสะดวกในด้านการประสานงาน การแปลภาษา เมื่อมีการอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
 9. ให้ความร่วมมือสนับสนุนแก่ส่วนงานต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับการร้องขอ หรือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 10. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯ
 11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางด้าน มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ในการสื่อสารทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่ง หากมีคะแนนภาษาอังกฤษ Toeic เกิน 700 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 4.  มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

 


 

ผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-9412320 ต่อ 123 (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail: adminbkk@ppat.or.th, suphamas.h@ppat.or.th และสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ที่ www.ppat.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป