สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรก ที่เริ่มบุกเบิกงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทย
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมาคมฯ อยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระองค์
โดยใช้ชื่อย่อว่า สวท และ สวท เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ International Planned Parenthood Federation (IPPF) ที่มีสมาชิกกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

สวท ทำอะไร

เราพัฒนาคนทุกกลุ่ม เพศ วัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวท จัดทำโครงการพัฒนาทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดต่าง ๆ โดยทำหน้าที่เผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนบริการต่าง ๆ เพื่อการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ส่งเสริมชีวิตครอบครัวศึกษา การป้องกันโรคเอดส์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป

สวท กระตุ้นและส่งเสริมแนวความรู้ ความคิดใหม่ ๆ การผสมผสานการวางแผนครอบครัวเข้ากับงานพัฒนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านสื่อทุกรูปแบบ สวท มุ่งดำเนินงานด้านการให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนในเขตชนบทห่างไกล และประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

สวท คือองค์กรที่ยึดมั่นอุดมการณ์

ทำงานเพื่อประชาชนโดยไม่แบ่งแยก สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และหญิง-ชาย

  • สวท คือองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้วยวิถีอาสาสมัคร ไม่แสวงหากำไรเพื่อผลทาง ธุรกิจ ไม่เกี่ยวข้องการเมือง ไม่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะของบุคคล

  • เชื่อมั่นการดำเนินงานตามวิถีประชาธิปไตย ตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่เลือกปฏิบัติในกรณีใดๆ ด้วยเหตุความแตกต่างของสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และมิติหญิงชาย

  • เชื่อมั่นในสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการวางแผนครอบครัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน

  • เชื่อมั่นว่าเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน รัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นกลไกนำไปสู่สัมฤทธิผล

  • เชื่อมั่นความสมดุลของจำนวนประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถในการผลิต และการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความผาสุก ความเจริญทางเศรษฐกิจ

องค์กรภายในประเทศ

องค์กรระหว่างประเทศ