fbpx

4 ปัจจัยสำคัญของการวางแผนครอบครัว

FFF

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยแรกของการสร้างครอบครัว คือ

1. ความสมบูรณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้เป็นพ่อแม่

2.สถานะทางการเงิน จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมในการมีบุตร จำนวนที่ต้องการมีบุตร รวมทั้งศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตร

3.ที่อยู่อาศัยที่ใช้ในการสร้างครอบครัว หากครอบครัวมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่มั่นคงครอบครัวก็จะมั่นคงตามไปด้วย และ

4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นบนพื้นฐานของการเข้าใจ

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล  นายกสมาคมฯ

คลังความรู้

อยากมีลูกแต่มีลูกยาก มีลูกไม่ได้? หาคนมาตั้งครรภ์แทนจะผิดกฎหมายหรือไม่ มีลูกอายุเท่าไหร่จึงจะไม่เข้าข่ายมีลูกยาก #รั้วรอบครอบครัวสัญจร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ …
หมอ :  ไม่จริง กระโดดหรือท่าชี้ฟ้าหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทุกกรณี โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-น…