fbpx

4 ปัจจัยสำคัญของการวางแผนครอบครัว

FFF

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยแรกของการสร้างครอบครัว คือ

1. ความสมบูรณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้เป็นพ่อแม่

2.สถานะทางการเงิน จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมในการมีบุตร จำนวนที่ต้องการมีบุตร รวมทั้งศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตร

3.ที่อยู่อาศัยที่ใช้ในการสร้างครอบครัว หากครอบครัวมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่มั่นคงครอบครัวก็จะมั่นคงตามไปด้วย และ

4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นบนพื้นฐานของการเข้าใจ

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล  นายกสมาคมฯ

TAGS

คลังความรู้

คู่รักที่พร้อมจะมีบุตรหลายๆคู่มักประสบปัญหาที่มีลูกยากทั้งที่ไม่ได้คุมกำเนิดและมีเพศสัมพันธ์อย่่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี สาเหตุนี้ เรียกว่า ภาวะมีบุตรยาก…