fbpx

โครงการปัจจุบัน

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความยั่งยืน (O4/01/05) สวท ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และเพิ่มรายได้ของ สวท ที่จะนำไปสู่การพึ่งตนเอ…
เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ สวท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แต่ สวท ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสน…
คลินิก สวท เวชกรรม10 แห่ง ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง (ดินแดง บางเขน และปิ่นเกล้า) ภาคเหนือ 3 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนื…
สวท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงได้ดำเนินงาน โครงกา…
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข (O1/05/18) สวท เห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของระบบและกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ โดยกร…
1. โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ระยะที่ 2 (O2/08/19) สวท มีความต้องการให้เยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอนามั…
สวท ยังคงดำเนินนโยบายการให้โอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มประชากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริก…
การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา และการตรวจหาการ…