fbpx

แท็ก : บ้านหอมลำดวน

ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเมื่อเกิดแล้วก็อาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น กระดูกข้อมือ ข้อสะโพก หรือกระดูกสันหลังหัก เลือดคั่งในสมอง เป็นต้น ปั…
1. นิ่ง พูดคุยน้อย เมื่อผู้สูงอายุนิ่ง ไม่ค่อยตอบสนอง ส่งผลให้ผู้ดูแลไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรให้ถูกใจ บางครอบครัวจึงปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง ซึ่งไม่ถูกต้อง …
ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากโควิด-19 มากที่สุด เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน …
1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้องมีมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดี ควรมีมาตรฐานทั้งด้านสถานที่และบริการ ด้านสถานที่ต้องได้รับการรับรองจาก ตามมาตรฐานกฎกระทรวงกิจการการด…
จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้น การดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้สมบูรณ์แข็งแรง เป็นเรื่องที่หลายๆครอบครัวมีความกังวลใจ โดยเฉพาะในครอบครัวที่ไม…
อ. อาหารผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตสูงสุดและเกิดความเสื่อมได้มากกว่าวัยอื่น การเลือกอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้…
กินอาหารที่มีประโยชน์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กินอาหารได้น้อยลง เนื่องจากอวัยวะในร่างกายเสื่อมสภาพลง โดยเฉพาะระบบย่อยอาหาร ทำให้ท้องอืดเฟ้อ รวมถึงปัญหาช่องปากและฟัน ส่…
อัพเดทการก่อสร้าง #บ้านหอมลำดวน แล้วเสร็จไป 90%โดยมีการติดตั้งเตียงไฟฟ้า และการก่อสร้างลิฟต์แล้วเสร็จพร้อมใช้งานบ้านหอมลำดวน ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ …
การก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เกิดจากประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 16 มองเห็นโอกาสสำคัญในการที่ สวท
สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศปัจจัยสำคัญมาจากคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น มีบุตรช้าลง และบางครอบครัวไม่มีบุตร