สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม
รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

ฝ่าย : คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 27/05/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของคลินิก สวท เก็บรักษา นำส่ง และจ่ายเงิน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับรายรับของคลินิก เก็บรักษาเงินเพื่อนำฝากธนาคาร และจัดทำรายงาน
 2. ดูแลการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์คุมกำเนิด เก็บรักษา และจัดทำรายงาน
 3. ดูแล จัดหา เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิก สวท
 4. รับผิดชอบวงเงินสดย่อย
 5. จัดทำเอกสารการเบิกเงิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนแพทย์ ฯลฯ
 6. จัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลินิก สวท
 7. ต้อนรับผู้มารับบริการ ทั้งที่มารับบริการด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ทำบัตรผู้มารับบริการให้การปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้ต่าง ๆ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบัญชี และการเงิน
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ

ฝ่าย : บริหาร
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 24/04/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำกับ ดูแล งานบริการทางการแพทย์ งานบริหารจัดการ และงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานภาคเหนือ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. กำกับ ดูแล งานบริการทางการแพทย์
 2. กำกับ ดูแล งานบริหารทั่วไปและงานการเงินให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมฯ
 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ ควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้
 4. ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 5. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโครงการ
 6. ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆ
 7. พัฒนาเครือข่ายกับผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 8. เพิ่มจำนวนสมาชิก สวท และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี (แนบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหากมี)
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 5. หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ และ ภูเก็ต

ฝ่าย : คลินิกเวชกรรม สวท
จำนวน 2 อัตรา
ประกาศวันที่ 23/04/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. เตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อม เช่น จัดซื้อ เบิก-จ่าย ตรวจสภาพอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
 2. งานเวชระเบียน ทำประวัติคนไข้ บันทึกสิ่งผิดปกติรายงานแพทย์
 3. ให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว / ให้บริการคุมกำเนิด
 4. เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจรักษา
 5. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
 6. ส่งต่อคนไข้และติดตามผลการรักษา
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 2. มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
 3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 6. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : พยาบาลประจำคลินิกเวชกรรม สวท กรุงเทพฯ

ฝ่าย : คลินิกเวชกรรม สวท กรุงเทพฯ
จำนวน 2 อัตรา
ประกาศวันที่ 08/07/2019

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิกและนอกคลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา และให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. เตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อม เช่น จัดซื้อ เบิก-จ่าย ตรวจสภาพอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
 2. งานเวชระเบียน ทำประวัติคนไข้ บันทึกสิ่งผิดปกติรายงานแพทย์
 3. ให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว / ให้บริการคุมกำเนิด
 4. เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจรักษา
 5. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
 6. ส่งต่อคนไข้และติดตามผลการรักษา
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 2. มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
 3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 6. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ IT Support

ฝ่าย : IT Support
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 27/02/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้บริการติดตั้ง ลงโปรแกรม ซ่อมแซมดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ระบบ Internet,   Security Hardware, Software , Network  รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์จอภาพและอุปกรณ์สำรองไฟ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ให้บริการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบ Hardware, Software, Network, OS
 2. ติดตั้ง ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้
 3. ติดตั้งลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
 4. ติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาระบบ Network, Server (Windows, Linux) Computer
 5. สามารถซ่อมโน้ตบุ๊ค, ปริ้นเตอร์, มอนิเตอร์ได้
 6. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิก และ Internet ได้
 7. มีความรู้เรื่องระบบ Network / ดูแลระบบ Network
 8. ให้คำแนะนำการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ
 9. ปรับปรุงการดำเนินงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาระบบ
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support  ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 4. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศได้ดี

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : พยาบาล คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่

ฝ่าย : คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 08/01/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิกและนอกคลินิกเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา และให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. เตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อม เช่น จัดซื้อ เบิก-จ่าย ตรวจสภาพอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
 2. งานเวชระเบียน ทำประวัติคนไข้ บันทึกสิ่งผิดปกติรายงานแพทย์
 3. ให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว / ให้บริการคุมกำเนิด
 4. เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจรักษา
 5. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
 6. ส่งต่อคนไข้และติดตามผลการรักษา
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
 2. มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
 3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 5. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : พยาบาลประจำคลินิกเวชกรรม กทม.

ฝ่าย : คลินิกเวชกรรม กทม.
จำนวน 2 อัตรา
ประกาศวันที่ 12/12/2019

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา และให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. เตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อม เช่น จัดซื้อ เบิก-จ่าย ตรวจสภาพอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
 2. งานเวชระเบียน ทำประวัติคนไข้ บันทึกสิ่งผิดปกติรายงานแพทย์
 3. ให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว / ให้บริการคุมกำเนิด
 4. เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจรักษา
 5. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
 6. ส่งต่อคนไข้และติดตามผลการรักษา
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
 2. มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
 3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 5. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ

ฝ่าย : ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 18/11/2019

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ทำรายงานการประชุม/อบรม ทำหนังสือเชิญวิทยากรและหน่วยงานภายนอก จัดทำแผนกิจกรรม
 2. ทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรค  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานในการพัฒนาโครงการ ติดตามหนุนเสริม
 4. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 2. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 5. มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน / ติดตาม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงาน 

พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการได้ที่

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900