fbpx

การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความยั่งยืน

SS005

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความยั่งยืน (O4/01/05)

สวท ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และเพิ่มรายได้ของ สวท ที่จะนำไปสู่การพึ่งตนเอง โดยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ให้มีความรู้และทักษะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการแลกเปลี่ยนและเสริมความรู้อย่างสม่ำเสมอ พัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ พัฒนากิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ทบทวนโครงสร้าง สวท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาองค์กร โดยได้แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีแนวคิดเชิงธุรกิจ ได้จำหน่ายเวชภัณฑ์คุมกำเนิด ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย และ สวท ได้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการแลกเปลี่ยนและเสริมความรู้อย่างสม่ำเสมอ เช่น อบรมหลักสูตรการบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ในประเทศ และต่างประเทศ

ด้านพัฒนาการวางแผน ติดตามงานและประเมินผล ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส จัดทำแผนงาน-งบประมาณ ไตรมาส และจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ

ด้านทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สวท เพื่อทบทวนโครงสร้าง สวท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาองค์กร

นอกจากนี้ ในปี 2563 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน 8 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สวท ในด้านต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

1. คณะทำงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

2. คณะทำงานปรับปรุงระเบียบการเจ้าหน้าที่ สวท

3. คณะทำงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. คณะทำงานปรับปรุงนโยบายหลัก

5. คณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 50 ปี

6. คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการทำงานสวท

7. คณะทำงานซ่อมแซมอาคาร และการใช้พื้นที่ของสำนักงาน

8. คณะทำงานปรับปรุงระเบียบการเงิน

Current Project

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ สวท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แต่ สวท ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ
สวท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงได้ดำเนินงาน