fbpx

การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความยั่งยืน

SS005

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความยั่งยืน (O4/01/05)

สวท ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และเพิ่มรายได้ของ สวท ที่จะนำไปสู่การพึ่งตนเอง โดยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ให้มีความรู้และทักษะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการแลกเปลี่ยนและเสริมความรู้อย่างสม่ำเสมอ พัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ พัฒนากิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ทบทวนโครงสร้าง สวท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาองค์กร โดยได้แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีแนวคิดเชิงธุรกิจ ได้จำหน่ายเวชภัณฑ์คุมกำเนิด ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย และ สวท ได้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการแลกเปลี่ยนและเสริมความรู้อย่างสม่ำเสมอ เช่น อบรมหลักสูตรการบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ในประเทศ และต่างประเทศ

ด้านพัฒนาการวางแผน ติดตามงานและประเมินผล ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส จัดทำแผนงาน-งบประมาณ ไตรมาส และจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ

ด้านทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สวท เพื่อทบทวนโครงสร้าง สวท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาองค์กร

นอกจากนี้ ในปี 2563 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน 8 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สวท ในด้านต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

1. คณะทำงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

2. คณะทำงานปรับปรุงระเบียบการเจ้าหน้าที่ สวท

3. คณะทำงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. คณะทำงานปรับปรุงนโยบายหลัก

5. คณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 50 ปี

6. คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการทำงานสวท

7. คณะทำงานซ่อมแซมอาคาร และการใช้พื้นที่ของสำนักงาน

8. คณะทำงานปรับปรุงระเบียบการเงิน

Current Project

ยังคงให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ผ่าน โครงการบริการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบผสมผสาน
การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save