ยังคงให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ผ่าน โครงการบริการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบผสมผสาน
สวท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงได้ดำเนินงาน
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข (O1/05/18) สวท เห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของระบบและกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์
สวท มีความต้องการให้เยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ และเพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษา
สวท ยังคงดำเนินนโยบายการให้โอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มประชากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งทางด้านสาธารณสุข และการศึกษา) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่พักพิงชั่วคราว
การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)

Domestic organization

Domestic organization