fbpx

กินยาคุมกำเนิดได้ 11 วัน แต่จะหยุดกินเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด-19 จะสามารถหยุดกินทันทีได้เลยไหม?

brunette-woman-being-vaccinated-by-doctor

หมอ ไม่จำเป็นต้องหยุดกินยาคุมกำเนิด ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศว่า ผู้ที่กินยาคุมกำเนิดสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้โดยไม่ต้องหยุดทานยาคุมกำเนิด

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

Knowledge

สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศปัจจัยสำคัญมาจากคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น มีบุตรช้าลง และบางครอบครัวไม่มีบุตร