fbpx

จับมือ 4 องค์กร ลงนามความร่วมมือทำงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

mou001

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สมาคมวางครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นโครงการนำร่องสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ในการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคม เน้นพัฒนาทักษะชีวิต อาชีพ ทำกิจกรรมร่วมกับชุนชน พึ่งพาตนเองได้ พร้อมขยายผลสร้างกลไกเสริมสร้างศักยภาพครอบคลุมสถานสงเคราะห์อีก 16 แห่งทั่วประเทศ

TAGS

News & Activity

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่มวลสมาชิกของ สวท ได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท นำคณะกรรมการ สวท  ผู้อำนวยการ สวท และเจ้าหน้าที่ สวท ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส มอบถุงเปี่ยมสุขให้กับ ประชาชนและนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จ. นราธิวาส  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   21 ตุลาคม และโอกาสที่ สมาคมฯ ครบรอบ 50 ปี  โดยได้รับเกียรติจาก  นายสังคม เกิดก่อ  นายอำเภอตากใบ จ. นราธิวาส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จังหวัดนราธิวาส  และองค์การบริหารส่วนอำเภอตากใบ จ. นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมมอบถุงเปี่ยมสุข  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท กล่าวว่า สมาคมฯ เข้าดำเนินงานในเขตพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 บุกเบิกงานอนามัยแม่และเด็ก อาทิ โครงการอนามัยแม่และเด็กเว้นช่วงระยะการมีบุตรแก่ชาวไทยมุสลิม เริ่มต้นที่ จ.สตูล โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โครงการผู้สูงอายุยังมีคุณค่าจังหวัดปัตตานี โดยยึดแนวทางการดำเนินงาน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาและสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมกับความระมัดระวังด้วยความเชื่อที่ว่า “การคุมกำเนิด” นั้นขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ตลอดระยะเวลา 40…