fbpx

ผนึกกำลัง 3 องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ป้องกัน “การท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น” สร้างอนาคตที่เราเลือกได้

wcd002

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดงานเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2562 (World Contraception Day 2019) ภายใต้แนวคิด “Power of Options…อนาคตที่เราเลือกได้”เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการคุมกำเนิด ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนอนาคตจนนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของ ประเทศไทยยังไม่หมดไปและส่งผลกระทบเชิงสังคมที่รุนแรงและต่อเนื่อง ดังเช่นที่เราได้รับรู้จากสื่อต่างๆ ว่า “คนท้องไม่พร้อม” ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดย ปัจจุบันประเทศไทยมีวัยรุ่นท้องไม่พร้อมมากถึงร้อยละ 15 เกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งจะส่งผลเสียต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนที่ เกิดมาในหลายมิติ

สำหรับอีกประเด็นปัญหาในปัจจุบัน ก็คือผู้ที่มีความพร้อมทั้งวัยวุฒิและฐานะ มักไม่ค่อยมีบุตร หรือ “คนพร้อมไม่ท้อง” นับเป็นสิ่งที่ สวท. กังวลเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าในปี 2562 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สัดส่วนผู้สูงวัยมีมากกว่าเด็ก เนื่องจากเด็กเกิดใหม่ลดลงทุกปีตามสถิติในปี 2562 (ข้อมูลเดือน มค.-กย.2562 ,มิเตอร์ประเทศไทย) พบว่าจำนวน เด็กแรกเกิดมีเพียง 515,927 คน เมื่อลบกับจำนวนคนตาย 397,683 จะได้จำนวนการเกิดเพียง 118,244 คนเท่านั้น

“ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ ‘คนที่พร้อมไม่ท้อง แต่คนที่ท้องไม่พร้อม’ มีอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะคุณแม่วัยใสที่ขาดความรู้ในการคุมกำเนิดอย่างถูกต้องเมื่อตั้งครรภ์ ทำให้เกิด ปัญหาหลายประการ สวท. เห็นความสำคัญของการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดในกลุ่มเด็กเยาวชน เราจะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าตัวเองมี Power of Options ในการเลือกว่า หากไม่ต้องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จะมีแนวทางคุมกำเนิดแบบใดเลือกอนาคตที่ดีที่เหมาะสมได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกัน รณรงค์”

ด้าน นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง วันคุมกำเนิดโลก 2562 ว่า การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือท้องไม่พร้อม ในประเทศไทย ยังต้องอาศัยความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาการคุมกำเนิดที่ผิดพลาด เกิดจากความไม่รู้หรือมีความรู้ แต่ใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ เภสัชกร สถานพยาบาล ร้านขายยา และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ทำให้ทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญ เรื่องของการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ไม่ปล่อยให้ตั้งครรภ์ในขณะที่ตนเองยังไม่พร้อม

ข้อมูลของกรมอนามัยในปี 2561 พบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 72,566 คน1 หรือเฉลี่ย 199 คนต่อวัน2 ลดลงจากในปี 2560 ซึ่ง อยู่ที่ 84,578 คน3 หรือเฉลี่ย 232 คนต่อวัน4 ส่วนการคลอดซ้ำของหญิงอายุ 10-19 ปี ในปี 2561 มีจำนวน 6,543 คน5 หรือร้อยละ 9.06 ลดลงจากปี 2560 ที่มีการคลอดซ้ำจำนวน 9,093 คน7 หรือร้อยละ 10.88 หากพิจารณาเฉพาะวัยรุ่นในช่วงอายุ 10-14 ปี พบมีการคลอดบุตร 2,385 คน9 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 2,559 คน10 หรือเฉลี่ยเท่ากันที่ วันละ 7 คน

“การให้ความรู้วิธีการคุมกำเนิดเป็นเรื่องสำคัญ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพื่อทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ลดปัญหาท้องไม่พร้อมและคุณแม่วัยใส รวมไปถึงการจัดการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีสุขภาพพลามัยที่ดี”

ในส่วนความร่วมมือจากภาคเอกชน พญ.ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แผนกฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด โดยกล่าวว่า “ไบเออร์ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจ ด้านฟาร์มาซูติคอล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพผู้หญิงและยาฮอร์โมนคุมกำเนิดที่หลากหลาย สำหรับในประเทศไทย ไบเออร์ มีนโยบายสนับสนุนโครงการวาง แผนครอบครัวโดยร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจตนารมณ์ในการร่วมกันลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ซึ่งพบการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ซ้ำ สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งคือการขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ร่วม มือกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ในการรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมการคุมกำเนิดที่ถูกวิธีและมี ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง”

ชมภาพบรรยากาศงานได้ที่ facebook/PPATBANGKOK

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สวท บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT…
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการ สวท ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำและสาธิการบริการวางแผนครอบครัว เพื่อพัฒนาการบริการและคุณภาพของ คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น พร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนกับ สวท มาอย่างยาวนาน ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save