fbpx

“สวท” ก้าวเดินอย่างมีทิศทางนำไปสู่การพัฒนาสังคมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

AN001

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่มวลสมาชิกของ สวท ได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุลนายก นายก สวท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิก คณะกรรมการ อาสาสมัคร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท เปิดเผยว่า การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง โดยได้ดำเนินงานไปทั้งสิ้น 27 โครงการเข้าถึงประชากรผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศเกือบ 3 ล้านคน ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการทางสายตาและกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ ผลแห่งความสำเร็จเหล่านี้ถือได้ว่า สมาคมฯ มีผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ทรงคุณค่าประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัคร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นพันธมิตรร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ สมาคมฯ อย่างดียิ่งตลอดมา

ศ.นพ.สุรศักดิ์ เปิดเผยต่ออีกว่า ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้งานของ สวท เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดียิ่ง คือ “อาสาสมัคร” อาสาสมัครนับเป็นพลังขับเคลื่อนให้ สวท ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีอาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่นในกิจกรรมและโครงการต่างๆของ สวท เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากทั่วประเทศจำนวน 9 ท่าน สมาคมฯ ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ

ในปี 2561 นี้ สวท จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดอย่างมีคุณภาพ โดยการให้บริการผ่านทาง คลินิก สวท เวชกรรมทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะสนับสนุนให้ สมาคมฯ ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยจะช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมการพัฒนา สวท เราให้มีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงของโลก

TAGS

News & Activity

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดการตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
สวท สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่อาสาสมัครผู้พิการทางสายตา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตา ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย อนามัยการเจริญพันธุ์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักและเข้าถึงได้โดยง่าย ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save