fbpx

“สวท” ก้าวเดินอย่างมีทิศทางนำไปสู่การพัฒนาสังคมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

AN001

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่มวลสมาชิกของ สวท ได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุลนายก นายก สวท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิก คณะกรรมการ อาสาสมัคร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท เปิดเผยว่า การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง โดยได้ดำเนินงานไปทั้งสิ้น 27 โครงการเข้าถึงประชากรผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศเกือบ 3 ล้านคน ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการทางสายตาและกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ ผลแห่งความสำเร็จเหล่านี้ถือได้ว่า สมาคมฯ มีผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ทรงคุณค่าประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัคร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นพันธมิตรร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ สมาคมฯ อย่างดียิ่งตลอดมา

ศ.นพ.สุรศักดิ์ เปิดเผยต่ออีกว่า ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้งานของ สวท เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดียิ่ง คือ “อาสาสมัคร” อาสาสมัครนับเป็นพลังขับเคลื่อนให้ สวท ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีอาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่นในกิจกรรมและโครงการต่างๆของ สวท เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากทั่วประเทศจำนวน 9 ท่าน สมาคมฯ ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ

ในปี 2561 นี้ สวท จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดอย่างมีคุณภาพ โดยการให้บริการผ่านทาง คลินิก สวท เวชกรรมทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะสนับสนุนให้ สมาคมฯ ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยจะช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมการพัฒนา สวท เราให้มีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงของโลก

TAGS

News & Activity

สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นครั้งที่ 2 โดยมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการท้องไม่พร้อม การวางแผนครอบครัว และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจให้กับน้องๆเยาวชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…
PPAT has conducted training, on 7 December 2021, to the volunteers of the project “Covid-19 Prevention and Care Accessibility to Most At-Risk Population”, topic ‘Disease Surveillance, Prevention and Control in Community’ by instructing on how to use ATK testing kits and how to wear PPE uniform at Pathumthani Association of the Blind as well as take them to receive Covid-19 vaccines, in order for the target group to have knowledge and understanding on Covid-19 prevention. The training was instructed…