fbpx

“สวท” จัดงานประชุมใหญ่มอบรางวัลผู้มีคุณูปการและอาสาสมัครดีเด่นปี 2561 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพขานรับนโยบายรัฐ

_MG_0440

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่มวลสมาชิกของ สวท ได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุลนายก นายก สวท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิก คณะกรรมการ อาสาสมัคร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท เปิดเผยว่า การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง โดย สวท ได้ดำเนินงานทั้งสิ้น 28 โครงการ  เข้าถึงประชากรผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศกว่า 2  ล้านคน ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย  โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการทางสายตาและกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ต้องขอบคุณผู้ร่วมอุดมการณ์ ประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัคร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ สมาคมฯ อย่างดียิ่งตลอดมา

นายก สวท กล่าวอีกว่า  ในปี 2562 นี้ สวท จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดอย่างมีคุณภาพ โดยการให้บริการผ่านทาง คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการเกิดของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มผู้สูงอายุให้มากขึ้น พร้อมกับสนับสนุนให้ สมาคมฯ ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

สำหรับงานประชุมใหญ่นั้นจะจัดขึ้นทุกปีและจัดให้มีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ รวมทั้ง อาสาสมัครดีเด่น สวท ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้ ปี พ.ศ. 2561 มีผู้สร้างคุณประโยชน์และอาสาสมัครดีเด่นเข้ารับโล่จำนวน 13 ราย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่มวลสมาชิกของ สวท ได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุลนายก นายก สวท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิก คณะกรรมการ อาสาสมัคร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท เปิดเผยว่า การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง โดย สวท ได้ดำเนินงานทั้งสิ้น 28 โครงการ  เข้าถึงประชากรผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศกว่า 2  ล้านคน ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย  โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการทางสายตาและกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ต้องขอบคุณผู้ร่วมอุดมการณ์ ประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัคร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ สมาคมฯ อย่างดียิ่งตลอดมา

นายก สวท กล่าวอีกว่า  ในปี 2562 นี้ สวท จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดอย่างมีคุณภาพ โดยการให้บริการผ่านทาง คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการเกิดของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มผู้สูงอายุให้มากขึ้น พร้อมกับสนับสนุนให้ สมาคมฯ ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

สำหรับงานประชุมใหญ่นั้นจะจัดขึ้นทุกปีและจัดให้มีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ รวมทั้ง อาสาสมัครดีเด่น สวท ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้ ปี พ.ศ. 2561 มีผู้สร้างคุณประโยชน์และอาสาสมัครดีเด่นเข้ารับโล่จำนวน 13 ราย

TAGS

News & Activity

Children from Pakret Welfare Center, PPAT’s network from the Project ‘Readiness of Children and Youth in Foster Home to Outside Society’, participated in community service in order to commemorate mother’s benevolence on 12 August 2021 or Mother’s Day.
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ รู้จัก เข้าใจอนามัยเจริญพันธุ์ ด้วยการจัดกิจกรรมฐานความรู้ พร้อมกับนำสือไปแจกจ่ายให้น้องๆ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพาณิช) และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพื่อให้น้องๆ เข้าใจ เข้าถึง อนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หน่วยงานไหนอยากให้เราลงไปบรรยายสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…