fbpx

สวท ร่วมเป็นวิทยากรอบรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

DSC07565

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (23 ส.ค. ) คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข สวท และ ดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักวิชาการสุขภาพจิก กรมสุขภาพจิต สธ. ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ( Mindfulness in oraganization : MIO)ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีบุคลากรจากสถานสงเคราะห์เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ สำหรับการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 โดยแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มๆละ ประมาณ 100 คน

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่18-19 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจากคลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ และวิทยากรจาก สวท ปัตตานี กำลังให้ความรู้เพศวิถีศึกษา เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้กับครูแกนนำ และแกนนำนักเรียน นักศึกษา จาก 4 สถานศึกษา ได้แก่ 1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 3.วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรหาดใหญ่ 4.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอซไอวีในสถานศึกษา จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ โดยมี น.พ.อัยกานต์ อัยกานต์ ผู้จัดการคลินิก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการอนามัยเจริญพันธุ์  มีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องอาหารเดิมของสมาคมฯ เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบอาหาร จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุ  อาหารทั่วไปหรืออื่นๆ  นำเสนอแผนธุรกิจต่อสมาคมฯ ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ความคาดหวัง/การคาดการณ์กลุ่มลูกค้าบริการจากครัว สวท ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่พักในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของสมาคมฯ 20 เตียง (อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ) พร้อมเครื่องดื่ม อาหารสุขภาพหรืออาหารอื่นๆ สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อและใช้บริการที่สมาคม ประมาณวันละ 40 คน สำหรับเจ้าหน้าที่ สวท  ประมาณวันละ 20-30 คน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ    มีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุและอาหารเฉพาะโรค    นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการประกอบการและแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรวมถึงครัว ต่อสมาคมฯ ได้โดยอิสระ    มีความรู้ด้านการประกอบกิจการร้านอาหารหรืองานครัว ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขป    เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.   ( ปาก ซอยวิภาวดีรังสิต 44 มีสถานีรถไฟฟ้าวัดเสมียนสายสีแดง)    มีร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ประมาณ 4 ร้าน   ห่างจากถนนวิภาวดีรังสิตประมาณ 100 เมตร   ในซอยมี ร้านสะดวกซื้อ Seven Eleven 1 ร้าน   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)    Apartment 2 แห่ง / หอพัก 2 แห่ง หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…
Featured Posts