fbpx

สวท เดินหน้าส่งเสริมความรู้เยาวชนป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

PY008

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสงกำเนิดมี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันการท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญภิวัฒน์ น้องๆเยาวชนทั้งสนุกและได้รับความรู้ สำหรับสถาบันการศึกษาใดที่อยากให้ทีมวิทยากรของ สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้ สามารถทำหนังสือเชิญเราได้ เพราะเรื่องของเยาวชนเป็นเรื่องของเราทุกคน

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

News & Activity

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการอนามัยเจริญพันธุ์  มีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องอาหารเดิมของสมาคมฯ เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบอาหาร จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุ  อาหารทั่วไปหรืออื่นๆ  นำเสนอแผนธุรกิจต่อสมาคมฯ ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ความคาดหวัง/การคาดการณ์กลุ่มลูกค้าบริการจากครัว สวท ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่พักในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของสมาคมฯ 20 เตียง (อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ) พร้อมเครื่องดื่ม อาหารสุขภาพหรืออาหารอื่นๆ สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อและใช้บริการที่สมาคม ประมาณวันละ 40 คน สำหรับเจ้าหน้าที่ สวท  ประมาณวันละ 20-30 คน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ    มีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุและอาหารเฉพาะโรค    นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการประกอบการและแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรวมถึงครัว ต่อสมาคมฯ ได้โดยอิสระ    มีความรู้ด้านการประกอบกิจการร้านอาหารหรืองานครัว ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขป    เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.   ( ปาก ซอยวิภาวดีรังสิต 44 มีสถานีรถไฟฟ้าวัดเสมียนสายสีแดง)    มีร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ประมาณ 4 ร้าน   ห่างจากถนนวิภาวดีรังสิตประมาณ 100 เมตร   ในซอยมี ร้านสะดวกซื้อ Seven Eleven 1 ร้าน   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)    Apartment 2 แห่ง / หอพัก 2 แห่ง หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…
กรรมการเยาวชน สวท ลงพื้นที่ร่วมบรรยายให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม