fbpx

News

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ #มาตรฐานคุณภาพของการให้บริการ Quality of Care (QOC) ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของคลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง ณ โรงแรมเอ็มเพรสพรีเมียร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ เข้าร่วมเปิดการอบอรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้…
ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมออกบูธกับสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ ( IPPF)ในงาน ประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International Conference on Family Planning 2022: ICPF)ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณณัฐกานต์ ยิ้มฤทธิ์ รอง ผอ.สวท (สำนักงานใหญ่) คุณปัถยา บูรณะประภา ผู้จัดการโครงการฯ คุณวรัญญา ประเสริฐ เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส, และคุณสิตานันท์ สังวาลย์วรกุล เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประจำบูธร่วมกับ คุณ Amina Khan และคุณ Sophie Bell ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือการสาธิตวิธีการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งการออกบูธกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นสื่อสาร 2 ประเด็นคือ Sexual Health is FOR ALL และ Self-Appreciation เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักในสิทธิการเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิที่เรามีเหนือร่างกายตนเอง…
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ. สวท ให้การต้อนรับตัวแทนชาติสมาชิก สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ ( IPPF) และมีตัวแทนจาก Swedish International Development Cooperation Agency ( SIDA ) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีอาจารย์วิกานดา เจียมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาวะ ให้การต้อนรับ และคุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ สวท คุณปัถยา บูรณะประภา ผู้จัดการโครงการ และคณะ สาธิตและบรรยายสรุป พร้อมกันนี้ สมาชิก IPPF และ SIDA ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ คลินิก เวชกรรม สวท บางเขน รวมทั้งการเยี่ยมชมสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน…
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ คุณศุภวิทย์ ดิษฐ์ยานุรักษ์ กรรมการสมาคมฯ คุณปนัฐพงศ์ นรดี ผจก.งานเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม side meeting ของการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International Conference on Family Planning 2022: ICFP ) 3 องค์กรภาคี ได้แก่ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อร่วมหารือ #แนวทางการสนับสนุนและผลักดันงานโยบายด้านการวางแผนครอบครัวของประเทศไทย Family Planning 2030 (FP2030) พร้อมกับหารือถึงโอกาสในการร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ดร.คลาวส์ รุงเงอ หัวหน้าฝ่าย Market Access, Public Affairs และ Sustainability กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล ไบเออร์ เอจี และ ดร.แฟรงค์ สตรีโลว หัวหน้าฝ่าย Sustainability กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล…
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย  นายกสมาคมฯ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พร้อมด้วย รศ.ดร. ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ , คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิก สมาคมฯ , ผู้ช่วยศาสตราจาร์ย ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียน​ , แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร กรรมการ , นางสาวดัชนียา รัตนศิริ กรรมการเยาวชน , นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร กรรมการเยาวชน และคณะผู้บริหาร สวท เข้าร่วมงาน IPPF Family Dinner ณ โรงแรมเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Alvaro Bermejo, IPPF Director General, Ms. Tomoko Fukuda, IPPF ESEAOR Regional Director และ IPPF Member Association  และมีการแสดงพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ได้รับชมระหว่างการร่วมรับประทานอาหาร…
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ #บทบาทของภาคเอกชนต่อการแบ่งปันความรู้สู่ระดับรากหญ้าและการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ในงานประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ( The International Conference on Family Planning 2022 ) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับงานICFP2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -17 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 140 ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้…
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับทีมงาน Profamilia สมาชิกของ IPPF จากประเทศโคลอมเบีย ผู้สนับสนุนทุนให้กับโครงการนำร่องการแพทย์ทางไกลภาคใต้ นำทีมโดย Marta Royo ผู้อำนวยการ Carlos Gómez ผู้อำนวยการงานโครงการ  และ Lina Cataño ผู้จัดการด้านสังคม ซึ่งได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนางานด้านการแพทย์ทางไกล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสตรีที่ยังเข้าไม่ถึงบริการหรืออยู่ห่างไกล ณ ห้องประชุมสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมถอดบทเรียนโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา (Stop Sexual Harassment in Educational Institution)”  โดยมีนางสาวดัชนียา รัตนศิริ กรรมการเยาวชน  นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการฯ  ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เป็นวิทยากรหลักในการถอดบทเรียนครั้งนี้  โดยมีนักขับเคลื่อนทางสังคม (Activists) ของโครงการ และนายธันยพจน์ สายทองอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จอุปถัมภ์…
On 9 September 2022, Ms. Penpan Chittasenee, PPAT Treasurer, received a plate from Khun Thosapone Dansuputra, Director-General of Department of Business Development, Ministry of Commerce, which has certified Bann Hormlamduan Nursing Home’s standard as “Senior Care Business Quality Award 2022” in 100-Year Happy Solution event at Central Westgate….
Assoc. Prof. Dr. Luedech Girdwichai, PPAT President, welcomed Women Health Care team of Bayer Thailand with Mr. Somjet Srikanok, PPAT Executive Director and Mr. Panatphong Noradee, Manager of Information Education and Motivation Department, to discuss and exchange World Contraception Day 2022 activity preparation under the campaign theme of “Breaking Myths”. The activity was co-conducted by Department of Health, Ministry of Public Health, and Bayer Thailand on 25 September 2022 at 13.00 onwards in which there were various activities and…
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save