fbpx

ขอเชิญส่งผลงานประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชนะเลิศรับ 15,000.-

A Contest web

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”  ชิงรางวัล มูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับการจารึกชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. ชื่อและตราสัญลักษณ์จะต้องมีความสวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ และสื่อความ หมายถึงการให้บริการที่ดีเลิศ และอบอุ่น
 2. ผู้ส่งผลงาน จะต้องอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบ และความหมายของผลงานโดยมีความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานหรือเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลอื่น ฝ่าฝืนสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากได้รับรางวัลและถูกตรวจสอบพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในลำดับถัดไป
 3. ลิขสิทธิ์ของผลงานทุกชิ้นเป็นของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
 4. คณะกรรมการจัดการประกวด มีสิทธิ์ในการตีพิมพ์ แสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวด ถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกผู้ชนะหากไม่มีชื่อและตราสัญลักษณ์ใดที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริง ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการตั้งชื่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดทำของที่ระลึกต่างๆ

การส่งผลงาน

 1. ส่งชื่อพร้อมแนบไฟล์ภาพตราสัญลักษณ์ โดยมีขนาดไม่ต่ำกว่า 5 นิ้ว ทั้งแบบสี CMYK ในรูปแบบนามสกุล JPG  พร้อมบรรยายแนวคิดการออกแบบไว้ด้านล่าง
 2. แนบไฟล์ Digital ต้นฉบับตราสัญลักษณ์ ความละเอียด 300 dpi ในรูปแบบนามสกุล AI หรือ PSD ระบุ Code สี โหมด CMYK
 3. ระบุชื่อ – นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ e-mail

กรุณาส่งผลงานทาง e-mail : ppat.elderlycare@gmail.com เท่านั้น โดยตั้งหัวเรื่องว่า “โครงการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  20 กุมภาพันธ์  2564
 • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเฟซบุคแฟนเพจสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

หมายเหตุ: วันที่ในการประกาศผลรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับการจารึกชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คน จะได้ของที่ระลึก และเกียรติบัตร จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดการรับสมัครในเว็บไซต์ www.ppat.or.th
 • เฟซบุคแฟนเพจสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
 • โทรศัพท์  02-941-2320 หรือ 098-903-8059 (คุณกรณ์รวี) ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ คลิก

TAGS

News & Activity

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สวท กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการฝึกอบรมทักษะการเป็นวิทยากร โปรแกรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็ก รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ได้รับเกียรติจาก นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เด็กเข้าร่วมการฝึกอบรมจากทั่วประเทศ ซึ่งจะทำการฝึกอบรม 3 วันระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562…
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมฯ ว่า ในวันที่ 14 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันครอบครัวแห่งชาติ ตรงกับวันก่อตั้งสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สมาคมฯเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ตลอดระยะเวลาการก่อตั้ง สวท ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมากมาย เพื่อลดและเพิ่มจำนวนประชากรไทยให้มีขนาดที่เหมาะสม สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับประชากรไทย ผ่านคลินิกเวชกรรม สวท กว่า 10 แห่งทั่วประเทศ และโครงการต่างๆ ในนามของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน สวท เรื่อยมา และขอส่งความปราถนาดีไปยัง คณะกรรมการ สวท ,สมาชิก สวท ,อาสาสมัคร สวท ,เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอให้คำมั่นสัญญาว่า สวท จะมุ่งมั่นทำงานให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อให้ประชากรในประเทศมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี…